Den HelderPolitiek

Kadernota Den Helder: De nieuwe uitgaven in het kort

Adverentie

Den Helder – Het college B&W van de gemeente Den Helder heeft de kadernota 2022 – 2025 gepubliceerd en naar de raad gestuurd. In de kadernota staan de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren. Het bestuur kijkt naar vier kernpunten: Bestuurlijke vernieuwing, zorg, vitaliteit en leefbaarheid. Regio Noordkop heeft in dit artikel een samenvatting gemaakt van de beoogde nieuwe uitgaven van het bestuur.

Tevreden
In de kadernota valt te lezen dat het bestuur erg tevreden is met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Den Helder staat weer op de kaart, het aantal inwoners en woningen groeit, het centrum is vernieuwd en de verbinding met Willemsoord is duidelijker geworden. Ook is er geld om Julianadorp nog aantrekkelijker te maken. In deze laatste kadernota van de bestuursperiode is veel aandacht voor het afronden van lopende plannen.

Speerpunten
De gemeenteraad had aangegeven dat er een aantal zaken extra aandacht behoefden in de kadernota. Onder andere de (lange termijn) effecten van de coronacrisis, de jeugdzorg, de jaarlijkse bijdrage aan Port of Den Helder en de ontwikkeling van de Dijkzone en de Seasaw. Daarnaast zijn er onvermijdelijke ontwikkelingen die meer kosten zich meebrengen. Zo is er eerder al €900.000,- uitgetrokken voor de ontwikkeling van de eigen organisatie en het personeel. Hier zal ongeveer €450.000,- bijkomen de komende jaren welke nog niet is meegenomen in deze kadernota. De beoogde uitgaven van het bestuur zijn verdeeld over vier speerpunten:

Bestuurlijke vernieuwing: €179.000,-
In het kader van bestuurlijke vernieuwing wil het college ervoor zorgen dat er meer vertrouwen komt in het bestuur, dat er sprake is van een meer transparante samenwerking en dat er meer burgerinitiatieven komen op het platform ‘Ingesprek’. De meeste kosten op dit onderdeel worden gemaakt als investering in het verbeteren van de vergunningsverlening, de wijkkantonniers en voor de beveiliging van bestuurders en gemeentepersoneel.

Zorg: €776.000,-
De zorg staat onder druk en de gemeente wil daarom graag investeren in het verminderen van de zorgbehoefte in de gemeente. Zo wordt er ingezet op het helpen van jongeren uit de jeugdhulpverlening, het verminderen van schuldenproblematiek en het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden. De investeringen in het WMO beleid zullen verreweg de meeste kosten met zich meebrengen. De hoop is dat het inzetten op doelmatigere zorg uiteindelijk voor kostenvermindering zal zorgen.

Vitaliteit: €1.369.000,-
Het derde speerpunt van het bestuur is vitaliteit. Een breed begrip, dat in dit geval doelt op onder andere de beschikbaarheid van woningen, werk en recreatie en het verbeteren van de bereikbaarheid binnen- en naar Den Helder. Een opvallende kostenpost hier is een bijdrage van €500.000,- voor onderzoek naar een heroriëntatie van de bedrijfsvoering van Port of Den Helder. Andere grote investeringen zijn gevelrenovaties in het stadscentrum en ontwikkelrichting Nieuwediep.

Leefbaarheid: €242.000,-
Het laatste speerpunt is leefbaarheid. Het uitgangspunt voor het bestuur is hierbij ‘schoon, heel en veilig’. Er zijn daarom investeringen nodig in rotondes, fietspaden en een openbaar toilet in het stadshart. Ook ziet het college een kloof tussen de schoolverlaters en de lokale arbeidsmarkt die moet worden aangepakt. Veel van de investeringen in leefbaarheid kunnen worden gedaan op basis van subsidies en kredieten.

Totaal: €2.566.000,-
In totaal is er een bedrag van €2.566.000,- nodig voor al het nieuwe beleid. De kadernota sluit met een incidenteel tekort van €2.244.000,-. Structureel is er wel sprake van een sluitende begroting, maar door incidentele uitgaven moet er geld vanuit de algemene reserve worden opgenomen. Voorgesteld wordt om €1.500.000,- hiervoor in te zetten en het verdere tekort te dekken met gelden uit de reserve voor Sail en het Helders steunfonds. De totale begroting blijft de komende jaren net boven de €200.000.000,- zitten.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button