Hollands KroonPolitiek

College Hollands Kroon stuurt sluitende begroting aan de raad

Hollands Kroon – Het gemeentebestuur van Hollands Kroon heeft de programmabegroting voor 2022 opgesteld en aan de raad gestuurd. De programmabegroting kent een positief saldo van €3.404.843 en is meerjarig sluitend. In de begroting is onder andere speciale aandacht voor de toenemende zorgkosten, de agrarische sector, woningbouw en participatie. Langlopende schulden van de gemeente worden verminderd en de financieringsbehoefte loopt de komende jaren sterk op.

Autonoom, noodzakelijk, of wens
De ontwikkelingen in de begroting van de gemeente zijn ingedeeld in autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen. Autonome ontwikkelingen zijn die waar de gemeente eigenlijk geen invloed op heeft. De grote kostenpost hier is de budgetophoging van de jeugdwet en Wet WMO. Dit is het bedrag van ongeveer €5.000.000,- dat de gemeente aanvullend aan zorgpartner Incluzio wil verstrekken. Ondanks de mogelijke alternatieven die de gemeente zou kunnen verkennen gaat het hier volgens het bestuur dus toch om een externe invloed. De ophoging van landelijke fondsen dient deze ontwikkelingen te dekken.

De noodzakelijkheden, zoals Hollands Kroon ze noemt, zijn zaken waar al eerder door de raad op besloten is of waar al afspraken zijn gemaakt. Hier kan dus niet zomaar meer van worden afgeweken. Hierbij kan gedacht worden aan de deelname in de ROM en Het Nationaal Programma Onderwijs. Veel van deze ontwikkelingen zijn gedekt vanuit het Rijk. Het deel ‘wensen’ kost de gemeente dan ook het meest. Hierin staan zaken die niet noodzakelijk zijn, maar waarvoor om welke reden dan ook wel gekozen wordt. Een grote kostenpost hier is een half miljoen voor van de interne organisatie van de gemeente. De werkdruk is de afgelopen jaren toegenomen en de rek is er inmiddels uit, zo valt te lezen. Een ander onderdeel is de vergroting van het onderhoudsbudget voor het groen en de afvalbakken voor hondenpoep.

Gemeentelijke doelstellingen
Ook na dit jaar blijft de gemeente zich inzetten voor het terugdringen van de woningbouwopgave. Concreet betekent dit in Hollands Kroon de ambitie de komende twee jaar in ieder geval de procedure van 1000 woningen te starten. Andere ontwikkelingen op het gebied van grondontwikelling zijn de uitvoering van het agrarisch koersdocument en het stimuleren van Hollands Kroon als dynamische vestigingsplaats. Daarnaast hoopt de gemeente door middel van het ontwikkelen van een participatieverordening invulling te geven rondom het landelijk beleid op het gebied van democratische vernieuwing. Ook de informatievoorziening richting arbeidsmigranten moet verbeterd worden.

In de begroting doet de gemeente niet enkel een financiële voorspelling, ook stelt zij verschillende doelen. Zo streeft de gemeente naar een inwonersaantal van 55.000, vanaf een aantal van 48.583 in 2020, dat 89 procent van de inwoners zich veilig voelt en dat het percentage scholieren dat overmatig alcohol gebruikt afneemt naar 23 procent. Er wordt ook gesproken over de wens voor een toename van dag- en verblijfsrecreatie in Hollands Kroon, ter bevordering van de economische ontwikkeling, maar de streefwaarde van 93.000 toeristische overnachtingen is al behaald.

De gemeenteraad buigt zich op 4 november tijdens de raadsvergadering over de programmabegroting.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button