GR2022HK

Onafhankelijk Hollands Kroon gaat de verkiezingen in met een uitgebreid verkiezingsprogramma

Advertentie:

Hollands Kroon – Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) is een lijvig document. Het programma telt 68 pagina’s en dient tevens als een koersdocument. In het stuk, dat vormgegeven is als een magazine, vertelt de partij welke plannen zij hebben voor de gemeente. Bij de speerpunten hoort onder andere een rem op huidige ontwikkelingen bij Agriport, een toekomstplan per dorpskern en het terugbrengen van de nachtelijke duisternis.

Woningbouw
Woningbouw is net als bij veel andere partijen ook voor OHK belangrijk. Er moet veel gebouwd worden, met een evenwichtige verdeling over de verschillende kernen. Daarbij pleit OHK voor een standaard verdeling van 30% sociale woningbouw, 30% bouw voor de middeninkomens en 40% vrije sector. Wonen boven winkels moet onderzocht worden en de gemeente start een pilot met tiny houses. Bij nieuwe bouwprojecten wordt vanaf 2023 altijd energieneutraal en klimaatbestendig gebouwd. Veel groen draagt bij aan de leefbaarheid. OHK was tegen het recycletarief en vindt dat de uitwerking ervan de komende periode kritisch bekeken moet worden.

Agrarische hoofdstad
De term agrarische hoofdstad, de naam die de gemeente zichzelf eerder heeft gegeven, moet meer op de kaart gezet worden. OHK wil een ruimhartig beleid voor boeren en er moet zorgvuldig worden omgegaan met de agrarische grond. Dat betekent dat er geen grond gebruikt wordt voor projecten met betrekking tot duurzame energie. Met het windpark heeft Hollands Kroon ook al voldoende gedaan aan de verduurzaming. Zonnepanelen kunnen op daken worden geplaatst. De nachtelijke duisternis, die nu verstoord is door Agriport, de windturbines en de kassen moet terugkomen. De visserij, een sector die onder druk staat, moet door de gemeente geholpen worden, door het ondersteunen van pilots en het verbinden van kennisinstellingen en de sector.

Bestuur en participatie
OHK wil inzetten op projecten die politieke participatie stimuleren. Volgens de partij voelen inwoners die participeren zich vaak niet serieus genomen. De dorpsraden moeten financiële ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. In de vorige periode zijn twee raadsleden van de partij een project ten behoeve van participatie van jongeren gestart, dit moet een terugkerend initiatief worden. Ook is een jongerenraad een goed idee. De informatievoorziening en de communicatie van de gemeente moet uitgebreider en transparanter. OHK wil vier gebiedsmanagers aanstellen voor de vier landsdelen (Niedorp, Wieringermeer, Wieringen, Anna Paulowna). De kernen moeten beter verbonden worden, en evenementen als een ‘Hollands Kroon Olympics’, waarbij inwoners uit verschillende dorpen het tegen elkaar opnemen kunnen hieraan bijdragen. De gemeenteraad zou weer over moeten stappen naar een vergadervorm met verschillende commissies.

Zorg en onderwijs
In het sociaal domein is het belangrijk dat er op veel plekken een onafhankelijk orgaan komt, bijvoorbeeld een cliëntenraad voor WMO, Participatie en Jeugdwet. OHK wil initiatieven rondom eenzaamheid, zowel bij ouderen als jongeren, financieel ondersteunen. Er moet meer aandacht komen voor inclusie en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook moeten er zorgsteunpunten komen waar ouderen terecht kunnen met hun vragen. Mantelzorgers die hulp nodig helpen moeten snel geholpen worden. OHK wil zich de komende jaren richten op het inrichten van een uitvoeringsprogramma voor ouderen, waarin de mantelzorg en de woonvoorziening centraal staat. In het onderwijs is er speciaal aandacht voor laaggeletterdheid. Ieder kind dat klaar is met de basisschool heeft een zwemdiploma.

Economie en toerisme
Kleine en grote ondernemers dienen op dezelfde wijze behandeld te worden. Er moet geen ‘rode loper beleid’ zijn voor grote bedrijven. De gemeente moet juist lokaal kijken. Voor startende ondernemers kan de gemeente een speciaal loket inrichten. Het toerisme moet de komende jaren uitgroeien tot een van de belangrijkste economische pijlers van de gemeente Hollands Kroon. Fiets- en wandelroutes kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, dus de gemeente kan deze uitbreiden. De gemeente moet aandacht besteden aan het ontwikkelen van een cultuurbeleid, en evenementen moeten in dat kader worden gestimuleerd.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button