Hollands KroonPolitiek

Plan biodiversiteit enthousiast ontvangen door raad Hollands Kroon

Anna Paulowna – In navolging op het al vastgestelde programma Duurzaamheid in de gemeente Hollands Kroon is de raad tijdens een digitale beeldvormende vergadering geïnformeerd over het concept Deltaplan Biodiversiteit. Dit plan gaat deel uitmaken van het programma Duurzaamheid. Na deze informatieavond worden reacties vanuit de vergadering verwerkt, is er nog overleg met partners als Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Holland, LTO en het Hoogheemraadschap en wordt het financiële gedeelte van dit plan nader uitgewerkt. De intentie is om in juni een compleet plan aan B&W aan te bieden en bij goedkeuring door het college het voorstel begin juli aan de raad voor te leggen voor besluitvorming.

Aan de hand van de opstellers van dit plan, groenadviseur Stefan Louwers en Fokke Postma, strategisch adviseur, werd de raad meegenomen in de visie, ambitie en strategie om herstel en verbetering van biodiversiteit in Hollands Kroon door te voeren. Directe aanleiding voor dit plan vormde een amendement eind 2019 waarin de raad het college vroeg een plan met beleidsmaatregelen te maken op dit gebied.

Herstel biodiversiteit
“Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid van alle organisme op aarde en vormt de basis van ons bestaan en onze economie”, zo staat te lezen op één van de eerste pagina’s van het plan. Samenwerken met organisaties, inwoners, boeren en bedrijven is het motto en de term natuurpositief staat centraal. “We gaan voor herstel van biodiversiteit op het platteland, in onze kernen, in onze natuurgebieden en in onze grote wateren. We gaan voor een groene leefomgeving met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodem- en waterleven, planten, insecten en weide- en watervogels”, aldus de opstellers van dit plan.

In het plan wordt uitleg gegeven over groene aders (bijvoorbeeld het bermbeheer), natuurinclusief (vooruitgang en innovaties smelten samen met de natuurlijke gedachte zowel in de landbouw, infrastructuur en bouw) en zogenaamde stepping stones (tuinen, schoolpleinen, speeltuinen maar ook bedrijventerreinen kunnen ingericht worden om te genieten van natuur, hoe kleinschalig ook). Tot slot staan in het plan nog diverse activiteiten die nog aandacht behoeven op het gebied van samenwerking en uitwerking. Hierbij valt te denken aan bermbeheer, natuurvriendelijke oevers, natuureducatie, groene schoolpleinen, een groenstructuurplan met ecologische verbindingen door de gemeente, ecologische ontwerpprincipes voor tuin, erf en openbare ruimte en tot slot een visie voor de landbouw.

Volop ideeën
Na afloop van de presentatie was de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen en ideeën te opperen als aanvulling op het concept. De toon was louter positief over het deltaplan en aanvullende suggesties voor verbeteringen worden meegenomen in het definitieve voorstel.

Zo waren er ideeën te over: groene parkeerplaatsen, contact met Steenbreek en een bomenstructuurplan van GroenLinks. De VVD kwam met het voorstel iemand op het gemeentehuis te benoemen die inwoners kan adviseren bij de tuinindeling, maar ook om wellicht zaad beschikbaar te stellen. Of het betrekken van agrarische jongeren Wieringermeer en Veilig Verkeer Nederland bij het maken van plannen. Een berm met hoge begroeiing is prachtig, maar veiligheid staat voorop. D66 vroeg zich af hoe erfbeplanting langs akkerranden en op bedrijventerreinen een boost gegeven kan worden en hoe precies verandering naar ecologisch beheer ingezet wordt.

Raadslid Meyer van de Senioren Hollands Kroon bood zijn kennis aan (“Ik ben zelf al vanaf 1976 bezig om data te verzamelen”) en Van Tongelo (CDA) wilde weten hoe het maaibeleid zich verhoudt ten opzichte van de distelverordening. Raadslid Sijbenga van Anders! vroeg aandacht voor de bijenpopulatie en het planten van (nog meer) bollen: “We hebben veel bollenvelden in de gemeente. Plant voorjaarsbollen in bermen en groenstroken langs de weg. Het is een fleurig gezicht, het straalt wat uit en geeft aan dat je in een bollengebied bent. Of organiseer een wedstrijd voor lente-, zomer- en herfsttuinen. Een uitdaging doet meer dan iets vragen.”

Kikkers kijken
Het enthousiasme over het conceptplan overheerste, zo ook bij raadslid Buczynski van de PvdA. “Een mooi verhaal. Eindelijk wordt er wat gedaan. Laten we rozenstruiken op industriegebieden nu laten staan, dat is heel belangrijk voor het klein grut. Beschoeiing van oevers toegankelijker maken voor kikkers. Scholen en inwoners leren hoe een tuin vriendelijker te maken voor biodiversiteit. Kinderen moeten dat juist op scholen leren! Hoe leuk is het om naar een kikker te kijken?”

Het slotakkoord was voor wethouder Groot, die niet anders dan tevreden kon terugblikken met zoveel positieve bijdragen. “De conclusie is dat de raad in ruime mate heeft ingestemd met de inhoud van het concept dat gepresenteerd is. De aanvullende opmerkingen nemen we mee. We komen terug met een voorstel in de raadsvergadering van 2 juli waarin het besproken en besloten kan worden. Als onderdeel van de nota Duurzaamheid.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button