Politiek

Ook GroenLinks stapt uit coalitiegesprekken

Partij ervaart inhoudelijke proces als chaotisch en te weinig gestructureerd

Den Helder – Na D66 heeft nu ook GroenLinks besloten niet langer deel te nemen aan de gesprekken die moeten leiden tot een nieuwe coalitie. In een brief aan de twee formateurs hebben Marije Boessenkool (fractievoorzitter) en Tessa Augustijn (voorzitter) de beslissing toegelicht. GroenLinks wil niet in een coalitie deelnemen waarbij in het akkoord de zinsnede “het genomen besluit over het stadhuis is leidend” komt te staan.

“Door een dergelijke zinsnede zien wij ons vastgelegd aan een besluit dat wij niet konden onderschrijven. Voor de duidelijkheid: dat besluit betwisten wij niet en respecteren we. Wij zijn echter van mening dat als nieuwe inzichten en omstandigheden zich voordoen ten aanzien van eerder genomen besluiten wij hier wederom een gedegen en inhoudelijke afweging in moeten kunnen maken zonder ons daar bij voorbaat op vast te leggen. Dat geldt voor alle genomen besluiten dus ook het stadhuis.”

In de brief aan de formateurs schrijft GroenLinks verder:
“De oorspronkelijke opdracht aan u als (in)formateurs was om door middel van een transparant proces met alle partijen op basis van programma’s en goede verstandhouding tot een zo breed als mogelijke werkbare meerderheid te komen.
Door te starten met een ‘motorblok’ en de genoemde zinsnede in een nog nader op te stellen akkoord, is dit onzes inziens niet mogelijk. Het kan, juist op basis van een goede verstandhouding, niet zo zijn dat een dergelijk dictaat opgelegd wordt vanuit een of enkele partijen. De gehele beoogde coalitie dient de tekst van een akkoord vast te stellen.”

GroenLinks stelt van mening te zijn dat in een coalitieakkoord dient te staan “wat de richting van de komende bestuursperiode wordt en welke punten men gerealiseerd wil hebben. Het opnemen van de zinsnede zou betekenen dat de coalitie zich vastlegt, ook al zouden de omstandigheden veranderen, waardoor een heroverweging/bijstelling van de plannen gerechtvaardigd zou zijn. Dit is zeer onverstandig. GroenLinks had opengestaan om constructief in de onderhandelingen mee te doen, als het stadhuis buiten het akkoord gelaten was, of als de mogelijkheid opengelaten zou zijn om toekomstige ontwikkelingen op het dossier stadhuis naar eer en geweten te kunnen wegen.”

Geen vertrouwen
Het ‘motorblok’ van CDA, VVD en Beter voor Den Helder stelde eerder dat alle partijen, ook als ze niet meedoen in een coalitie, mee kunnen praten over een raadsbreed akkoord voor de komende jaren. GL: “Helaas constateren wij dat van enige breedte op dit moment geen sprake meer is. Verschillende partijen zijn al afgehaakt, waardoor sinds vrijdag alleen Samen Actief en GroenLinks buiten de voormalige coalitiepartijen nog meedoen. Dit is voor ons een te smalle basis. Bovendien ervaren wij het inhoudelijke proces op dit moment als chaotisch en te weinig gestructureerd. Wij hebben niet het vertrouwen dat dit tot een goed einde gebracht kan worden.”

“Naar onze mening dient er naast de inhoudelijke zaken ook nog gewerkt te worden aan het onderling vertrouwen. Wij hebben ons daarvoor ingezet en u heeft ons hier in klein comité voor bedankt. Dat de betrouwbaarheid van GroenLinks inmiddels geen issue meer is, hebben wij echter niet in de pers teruggelezen. Onze leden hebben het als onaangenaam ervaren om meerdere keren als onbetrouwbare partij in de media te worden afgeschilderd. Zolang er geen vertrouwen is én dat ook niet door alle partijen in elkaar is uitgesproken kan wat GroenLinks betreft ook geen samenwerking met de betreffende partij volgen. GroenLinks betreurt de gang van zaken en vindt het ontzettend jammer dat de kans op een brede coalitie met een evenzo breed of zelfs nog breder gedragen programma vergooid is door de gedicteerde zinsnede en het opgelegde motorblok. Wij trekken ons daarom terug uit alle gesprekken zolang van beide elementen sprake blijft.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

6 reacties

  1. GL zegt hier: “Voor de duidelijkheid: dat besluit betwisten wij niet en respecteren we.” GL respectecteert dus het Raadsbesluit stadhuis. Kan GL hier de notulen tonen van een Raadsbesluit locatie stadhuis? Met recht van inspraak, referendum en bezwaar voor de burger? Die vraag stelde aan het slot de rechter van de Raad van State op 22 maart 2022 aan de vijf advocaten van het gmeentebestuur. Er kwam geen antwoord. Graag hieronder antwooorden, naar de burger.

  2. Assorgia heeft zijn hand overspeeld en zal genoegen moeten nemen met een plaats in de oppositie.

    1. Is dat zo? Wat er nu nog overblijft zijn toch de 16 zetels van het huidige demissionaire? En die gaan gewoon verder waar ze waren gebleven. Dus de vlag kan uit bij Assorgia. Totale maling aan de uitslag.

  3. Ook Pieter Kos verlaat het zinkende schip van Assorgia en biedt vrijbaan voor een coalitie van Behoorlijk Bestuur! Daarmee doet ook hij recht aan de verkiezingsuitslag.

    1. oja ships, die zat er ook nog.. Nou dat is dan goed nieuws voorlopig…

Back to top button
%d bloggers liken dit: