Hollands Kroon

Vluggertje in Hollands Kroonse raad

Adverentie

Anna Paulowna – De eerste vergadering van de gemeenteraad van Hollands Kroon na het zomerreces was donderdagavond 21 september een zeer snelle aflevering. Het enige beslispunt dat van wat meer relevantie was, strategie duurzaamheid 2023-2026, werd direct aan het begin van de vergadering door de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) van de agenda gehaald. Dit omdat er nog te weinig ruimte voor de gemeenteraad was geweest om het visiedocument eerst in een beeldvormende vergadering met elkaar te bespreken. Niet alle fracties deelden deze mening direct, zoals de fractie van LADA, die op dit stuk ook voornemens was een amendement in te dienen, maar uiteindelijk gingen alle fracties akkoord met het ordevoorstel.

Daarmee stonden er nog slechts hamerpunten op de agenda, ware het niet dat de fractie van OHK samen met Senioren Hollands Kroon (SHK) ook een motie “vreemd aan de orde van de dag” indienden aangaande de zoekgebieden in de regionale energiestrategie 2.0 (RES 2.0). Pieter de Jong van de fractie OHK, die de motie toelichtte, verzocht het college de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.

Zoekgebied Wieringerhoek
Zoekgebied Wieringerhoek
De motivatie hiervoor werd door Pieter de Jong als volgt omschreven: “Mede vanwege de ontwikkeling van het Buitendijks Plan (private ontwikkeling) ziet onze fractie het (maatschappelijk) draagvlak afnemen voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer. Onze fractie is dan ook van mening dat het niet langer gewenst is een zoekgebied te hanteren voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer”, waarbij het college verzocht werd om voor december 2023 terug te rapporteren aan de raad over de uitvoering van de motie. Wethouder Lilian Peters gaf, duidelijk zonder erg veel empathie met het voorstel te hebben, aan dat als de motie zou worden aangenomen het college deze loyaal uit zou voeren.

Opmerkelijk genoeg werd de motie van OHK en SHK door geen enkele andere coalitiepartner gesteund. De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 wilden de zoekgebieden nu op voorhand nog niet inperken en meenden ook dat het gebied onder het bevoegd gezag van het ministerie van Economische zaken (EZK) viel, zodat de gemeente er eigenlijk helemaal geen zeggenschap over heeft.

Uiteindelijk haalde de ingediende motie het toch, doordat de oppositiepartijen steun aan de motie verleenden.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button