Den HelderPolitiek

Den Helder heeft onvoldoende zicht op resultaat subsidies

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft onvoldoende in beeld welke maatschappelijke doelen worden gerealiseerd door het verstrekken van subsidies, zo oordeelt de Rekenkamercommissie. De gemeenteraad kan zo haar controlerende taak niet goed uitvoeren. De commissie stelt voor om een nieuw subsidiebeleid op te stellen met daarin een afwegingskader.

Dat afwegingskader is er nu eigenlijk niet. Er worden slechts juridische kaders gesteld en er wordt niet gekeken naar het effect van een subsidie: “De afweging waarom subsidiëring het meest geëigende instrument is om de beoogde doelen mee te realiseren, wordt in de praktijk daarom niet gemaakt. De subsidieverstrekking vindt vooral plaats omdat dit al jaren de beleidspraktijk is.” Daarnaast zijn ook de doelen zelf vaak niet concreet genoeg geformuleerd. Hoewel de gemeente wel controleert of de ontvanger van de subsidie de gemaakte afspraken is nagekomen wordt niet getoetst of met de subsidie de beoogde doelen zijn behaald.

Nieuw subsidiebeleid
De raad heeft hierdoor eigenlijk geen zicht op de effectiviteit van verstrekte subsidies: “De raad wordt enkel geïnformeerd over de toekenning van alle subsidies zonder inhoudelijke toelichting. Een duiding van het effect van de subsidieverstrekking op het doelbereik ontbreekt”, zo valt te lezen in het rapport van de Rekenkamercommissie. Ook voldoet de gemeente niet aan de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht dat eenmaal in de vijf jaar een verslag wordt gepubliceerd over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverstrekkingen.

Het voorstel van de commissie is daarom om nieuw subsidiebeleid op te stellen. Daar moet tenminste een uitgewerkt afwegingskader waarmee de gemeentelijke organisatie kan bepalen wanneer het subsidie-instrument ingezet kan worden instaan. Daarnaast moet er ook een beschrijving komen van de juridische voorwaarden en een uitleg over de wijze waarop de raad kan controleren of een verstrekte subsidie op de juiste manier wordt toegepast.

Reactie van het college
Het college van de gemeente Den Helder herkent zich in de conclusies van de Rekenkamercommissie, maar vindt wel dat er al veel instrumenten in stelling zijn waarmee de raad het subsidiebeleid kan controleren. Er is daarnaast een subsidieverordening en bij de subsidies voor Triade, KopGroep Bibliotheken en De Kampanje, welke een groot deel van het subsidiebudget opslokken, worden specifieke doelen gesteld. Voor de overige subsidies erkent het college dat de raad meer sturing zou kunnen krijgen. Dat vraagt wel veel inzet, aandacht voor andere regelgeving en een aanpassing van de verordeningen. Daarbij denkt het college dat er dan sprake is van een inkooprelatie en niet meer van een subsidieverstrekking.

De gemeenteraad spreekt op maandag 30 mei 19:30 in de Raadscommissie Bestuur en Middelen over het rapport van de Rekenkamercommissie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button