Den HelderPolitiek

Helderse gemeenteraad maakt pas op de plaats

Advertentie:

Den Helder – Geen maandelijkse raadsvergaderingen, commissies die niet meer bij elkaar komen en allerlei gemeentelijke bijeenkomsten en activiteiten die de komende periode vanwege corona geen doorgang hebben. B&W Den Helder heeft aangekondigd om noodzakelijke beslissingen te nemen en achteraf de raad te informeren en verantwoording af te leggen. Wat niet noodzakelijkerwijs besloten hoeft te worden, blijft vooralsnog geduldig wachten op een eerstvolgende commissie- dan wel raadsvergadering. De gemeenteraadsleden van diverse lokale politieke partijen hebben zo hun eigen gedachten over de ontstane situatie.

Fractievoorzitter Harmen Krul van het CDA blijft nuchter onder het feit dat de gemeenteraad voorlopig niet bij elkaar komt en commissievergaderingen zijn afgezegd. “In eerste instantie is het zaak dat alle belangrijke processen, zoals bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs, doorgaan. In de gemeentelijke politiek gaat niets omvallen als wij een paar maanden niet bij elkaar zijn. De ambtenaren werken wel door en op een gegeven moment zal een keer besluitvorming nodig zijn. Voor het zomerreces staan nog zo’n vier, vijf raadsvergaderingen gepland en laten we nu hopen dat we voor het reces nog een paar keer bij elkaar kunnen komen. Voor nu moeten we de richtlijnen van het RIVM volgen en straks kunnen we wel vaker vergaderen. Het is wat onzeker, maar het valt in het niet bij andere zaken. Iedereen is onzeker, onrustig en wil wat doen, maar laten we als politiek pas op de plaats maken en de experts hun werk laten doen”, aldus Krul, die overigens wel hoopt dat het college de raad regelmatig informeert, al is het via raadsinformatiebrieven.

Telefonisch vergaderen
Raadslid Frans Klut van D’66 heeft B&W vragen gesteld over de mogelijkheid van een teleconference. “Nee, we hebben hierover nog geen antwoord gekregen. Kennelijk zijn dit vragen voor de griffie. We zijn in afwachting van antwoorden, maar we moeten de mogelijkheid van telefonisch vergaderen aan de keukentafel wel onderzoeken. Nu gaat het om corona, maar wat is het een volgende keer? Als gemeente moet je hierop goed voorbereid zijn. Bestuur is continu. Zoals het nu gaat, is eigenlijk nu al niet meer acceptabel. De kadernota moet behandeld worden, want die is weer noodzakelijk voor de begroting later in het jaar. We zijn niet voorbereid. Aan de ene kant is het onmacht, aan de andere kant moet je over dit soort zaken nadenken”, zo klinkt het uit de mond van Klut, die vooralsnog de prioriteit zeker ook legt bij de mensen die getroffen zijn door corona. “Zowel qua gezondheid als financieel. Mensen die zelf getroffen zijn door corona of inkomensverlies hebben, afhankelijk zijn van dat inkomen en waarvoor zaken nu geen doorgang vinden, daar moeten we als gemeente dingen voor regelen.”

Fractievoorzitter Hans van Donkelaar van de ChristenUnie vindt dat de prioriteit van B&W bij de corona-uitbraak moet liggen. “Nu moeten we alleen bezig zijn met corona. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de boel te redden. Horeca en winkels die dichtgaan. Wij als raadsleden moeten op een andere manier invulling geven aan zaken en het van week tot week bekijken. We vergaderen sowieso niet elke week. Op een gegeven moment zal er een achterstand zijn, maar het is niet zo dat we al drie maanden niet vergaderen. De achterstand is nu dus nog heel beperkt.”

Het contact met B&W is in de vorm van informatieve mails. “Als fractie bellen we met elkaar of gebruiken we Whatsapp”, aldus Van Donkelaar die wel graag ziet dat hij bij nieuwe gemeentelijke maatregelen op het gebied van corona geïnformeerd wordt vanuit B&W. “Dat is het enige wat telt. Daarover willen we graag geïnformeerd blijven, zodat wij daar niet mee verrast worden. Daarnaast zorgen dat de middenstand in de benen blijft.”

Op de handen zitten
Ook fractievoorzitter Harrie van Dongen van de Stadspartij legt zich neer bij de ontstane situatie. “Het is niet anders, er zijn belangrijker zaken. Als er echt heel dringende zaken zijn, kan dat via de mail of telefoon. Maar wat is nu belangrijker dan de coronacrisis?” Ook de fractie van de Stadspartij bekijkt zaken van week tot week. “We blijven bij elkaar weg zoals wordt geadviseerd. Contact hebben we via mail en telefoon. Momenteel speelt bij ons ook niets. B&W heeft de handen vol aan wat nu speelt en schriftelijke vragen kost weer veel tijd van ambtenaren.” Alleen voor dringende zaken op het gebied van de coronacrisis in de stad wil Van Dongen geïnformeerd worden. “Verder zijn nu geen zaken die ik moet weten. Ik heb vertrouwen dat B&W goed bezig is. Iedereen moet nu even op zijn handen zitten en kijken hoe het afloopt.”

Fractievoorzitter Nancy List van Gemeentebelangen noemt het vanzelfsprekend dat B&W de noodzakelijke beslissingen met betrekking tot de coronacrisis neemt. “Wij zijn zeer tevreden. In deze crisis doet het gemeentelijke apparaat zijn uiterste best”, meent List, die wel hoopt op een vorm van overleg tussen B&W en de raad, daar bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. “Dat is niet acceptabel. Misschien is er een mogelijkheid tot videovergadering en misschien later in de komende weken een telefonisch overleg of een overleg in steeds kleine groepjes met fractievoorzitters. Tot nog toe is niet veel contact met B&W, maar dit komt later. Uiteraard is binnen de fractie van Gemeentebelangen wel overleg”, zo laat List desgevraagd weten.

Naast de maatregelen op het gebied van corona wil zij ook op de hoogte worden gehouden over de dagelijkse gang van zaken. “Zo heeft Gemeentebelangen vragen gesteld over onder meer de huisvesting  van probleemjongeren. Helaas vinden nog steeds incidenten plaats waarbij zelfs geschoten is. Dit heeft wat ons betreft hoge prioriteit.”

Bijzondere raadsvergadering
“Het is een tijd van onbestemdheid, een tijd waarvoor geen woorden zijn. De gezondheid staat voor een ieder voorop. Het roer moeten we overlaten aan bestuurders en wetenschappers die het best geïnformeerd zijn. Het is begrijpelijk dat de raad een stap terug doet. Ik heb vertrouwen in de beslissingen en ik waardeer en ondersteun de bestuurders.” Fractievoorzitter Pieter Blank van de PvdA is positief. “Er komt weer een periode, heel stapsgewijs, dat we weer hoopvol naar voren kunnen kijken. De kadernota die we in juni bespreken voor de begroting van volgend jaar. Hopelijk kunnen we met elkaar in juni de lokale politiek in de Helderse gemeente weer opstarten. Het zal een bijzondere raadsvergadering eind juni worden. Ik verwacht dat wij op korte termijn hulp kunnen bieden aan inwoners en ondernemers en dat rond de zomer we weer een normale stad hebben die weer gaat leven met horeca en toerisme. Maar nu is het geen makkelijke tijd en als raad moeten we even een stap terug doen.”

Iemand die geen stap terug wil doen in het proces van gemeentelijke besluitvorming, is fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. “Als oppositiepartij is het al lastiger om je geluid te laten horen, laat staan dat er iets mee gedaan wordt. Facetime of een videoconference kan best op een bepaalde manier worden ingekleed, al lijkt het wel weer op achterkamertjespolitiek want het is dan niet openbaar.” De totstandkoming van gemeentelijk beleid ligt stil; B&W zal in noodgevallen beslissen en op een later moment verantwoording aan de raad afleggen. “Wij zijn daar geen voorstander van. Ik zie liever dat ze als een soort van zakenkabinet op de toko passen. Ik hoop wel dat bij nieuwe ontwikkelingen de fractievoorzitters aan de voorkant worden geïnformeerd en niet als het al besloten is. Verantwoording achteraf? Welke verantwoording? De coalitiepartijen sluiten de rijen wel”, aldus Hamerslag, die de gang van gemeentelijke zaken niet acceptabel vindt. Ook niet voor een maand.

“B&W kan niet buiten het mandaat om dingen beslissen. Wat bij de raad hoort, hoort bij de raad. Dat beslissingsrecht ga ik niet zomaar afstaan. Mijn rol als volksvertegenwoordiger neem ik serieus en ik hoop dat B&W dat ook doet.” Contact tussen burgemeester Nobel en Behoorlijk Bestuur heeft al plaatsgevonden. “Telefonisch. Naar aanleiding van onze vragen over veiligheid. Fijn om van gedachte te kunnen wisselen. Verder is ook binnen de partij goed overleg, via apps of de mail. Tot slot willen wij gewoon over alles waarvan het beslissingsrecht bij de raad ligt, geïnformeerd blijven worden.”

Overleg
“Noodzakelijke beslissingen moeten natuurlijk wel genomen worden door het college en wij volgen dit vanzelfsprekend goed”, zo laat fractievoorzitter Vincent van den Born van de PVV weten. “De uiterst noodzakelijke besluitvorming gaat natuurlijk door, maar er is op het moment geen sprake van besluitvorming door de raad, dat ligt stil. Zeker nu het door de coronacrisis een langere periode wordt, is overleg over hoe verder van belang.”

Overleg binnen de eigen fractie, maar ook met het college, blijft vanzelfsprekend. “Binnen de PVV-fractie is voldoende overleg mogelijk per telefoon en ook dagelijks via de groepsapp. Momenteel is een normaal gebruikelijk contact met het college”, aldus Van den Born, die het informeren door B&W aan de raad ook nu belangrijk blijft vinden. “Het is altijd belangrijk dat het college goed informeert naar de raadsfracties over besluiten en belangrijke, lopende zaken. Ook over de te nemen stappen met betrekking tot de nieuwe maatregelen die in verband met de crisis nu landelijk zijn afgekondigd. In de handhaving daarvan liggen zeker uitdagingen voor de gemeente in de komende periode”, zo besluit Van den Born.

Besturen van stad gaat door

Fractievoorzitter Carla van Driesten van de Seniorenpartij volgt het college nauwlettend en hoopt toch op een vorm van overleg met B&W. “Nu de maatregelen nog meer aangescherpt zijn, is het van belang het college te volgen. Zonder de raad kunnen geen verstrekkende beslissingen worden genomen. Er zal een manier moeten worden gevonden hoe te communiceren, desnoods alleen met de fractievoorzitters. Zij hebben dan weer overleg met hun fracties. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er tot juni geen vergaderingen plaatsvinden. Het besturen van een stad gaat door, juist in deze crisistijd”, vindt Van Driesten, die binnen de fractie communiceert per app en mail. “Dus wij blijven werken binnen onze fractie. Wij hebben een wethouder in het college, dus bij hem trekken wij aan de bel om zaken door te geven.”

Ook binnen de Seniorenpartij heeft een aantal zaken prioriteit. “Absoluut van belang is om te weten hoe gehandhaafd wordt en of er geen inwoners buiten de boot vallen, met name kwetsbare inwoners. Verder zo snel mogelijk op het sociaal domein de regels uitvoeren zoals het rijk deze heeft medegedeeld. En dus kijken hoe wij als raad weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen.”

Hoop op oplossing voor (digitaal) vergaderen

Ook GroenLinks volgt alles wat B&W doet nauwkeurig. Fractievoorzitter Marije Boessenkool: “Op dit moment ligt de prioriteit bij het indammen van het coronavirus. Het is logisch dat de bijeenkomsten van commissies en raad daarmee niet fysiek doorgaan. We vinden wel dat zo snel mogelijk een oplossing moet komen, waardoor in ieder geval wel (digitaal) vergaderd kan worden. De wet verbiedt stemmen op afstand, maar wellicht komt daar vanuit het rijk een oplossing voor. Ik verwacht namelijk niet dat we snel van deze maatregelen af zijn. Bovendien zitten we midden in het proces van de kadernota. Heel belangrijk.”

De vertrouwde manier van totstandkoming van gemeentelijk beleid is voor nu een heel andere. “We hopen dat op zeer korte termijn duidelijkheid komt over hoe het openbaar bestuur/de gemeenteraad toch kan vergaderen en besluiten nemen. We kunnen nu niet veel anders dan de raadsinformatiebrieven en besluiten van het college volgen en daar schriftelijk op reageren”, aldus Boessenkool, die aangeeft dat het niet de vraag is of dit acceptabel is, maar dat de regels op dit moment nu eenmaal zijn zoals ze zijn. “Het is zaak om de regels aan te passen, zodat de raad weer aan zet is.”

Tot die tijd volgt GroenLinks de verrichtingen van B&W en interesseert de fractie zich voor alle zaken binnen de gemeente waar het college nu besluiten op neemt. “Maar op dit moment heeft de bestrijding van corona, de impact hiervan op inwoners, instanties en ondernemers voorrang.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button