Den Helder

Ruiterpad door Donkere Duinen nog niet van de baan

Den Helder – Een oproep om te bekijken hoe ruiterpaden in Den Helder verbeterd en uitgebreid kunnen worden, is afgelopen herfst binnengekomen bij de gemeente Den Helder. Een constructief overleg tussen ambtenaren en manegehouders heeft afspraken opgeleverd over een vijftal zaken die de gemeente ondertussen grotendeels heeft uitgezocht. Of een ruiterpad wordt aangelegd van het Hengstenpad naar Mariëndal is nog niet besloten.

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken en de resultaten daarvan is een aantal acties ondernomen, zoals een gesprek tussen de gemeente Den Helder en Landschap Noord-Holland, de beheerder van een groot deel van de Helderse duinen. Samen zijn alle ruiterpaden nagelopen. Verder is de mogelijkheid onderzocht of de slechte gedeelten kunnen worden aangevuld met leemhoudend zand, waardoor de ruiterpaden harder en vlakker blijven. Daar het zou gaan om gebiedsvreemd bodemmateriaal en dus effect heeft op de bodemeigenschappen en invloed heeft op de natuurwaarden van het gebied, bleek dit niet mogelijk (Natura 2000 gebied).

Ruiterpad door bos
Tevens is op verzoek van de manegehouders de haalbaarheid bekeken van een ruiterroute door het bos de Donkere Duinen om via het Hengstepad naar Mariëndal te kunnen komen. Uit een eerste onderzoek lijkt het niet haalbaar een nieuw ruiterpad door het bos te leggen zonder de natuurwaarden aan te tasten.

Rond de Donkere Duinen zijn meer mogelijkheden die wellicht geen negatief effect hebben op het beschermde natuurgebied. Daarom zijn hiervoor twee alternatieven onderzocht. Het eerste alternatief is een ruiterroute door de Donkere Duinen. Om te voorkomen dat een nieuw pad aangelegd moet worden waarbij natuurareaal verloren gaat, is naar de bestaande padenstructuur gekeken. In het tweede alternatief is gekeken naar een verbinding tussen Mariëndal en het Hengstenpad langs de rand van het Natura 2000 gebied.

Alternatieven met aandachtspunten 
Beide alternatieven lijken vanuit verkeersveiligheid mogelijk, maar hebben beide aandachtspunten. In het eerste alternatief zullen de wandelaars en ruiters dicht langs elkaar bewegen en de paden deels zelfs overlappen. Zeker rond de eendenvijver waar veel kinderen spelen, kan dit mogelijk gevaarlijke situaties opleveren. Ook zal de kwaliteit van de wandelpaden mogelijk aangetast worden. Voordeel is dat de ruiters door het natuurgebied kunnen rijden.

Bij het tweede alternatief moeten de ruiters de Jan Verfailleweg oversteken. Daarnaast ligt er naast het eerste gedeelte van het Hengstepad een hondenlosloopgebied. Aandachtspunt is ook dat dit traject deels door het gebied van Landschap Noord-Holland loopt. Nadeel van dit traject is dat de ruiters langs de rand van het natuurgebied moeten en niet er dwars doorheen gaan, maar een voordeel is dat er meer ruimte is om een eigen ruiterpad aan te leggen.

Op dit moment wordt door het bevoegd gezag onderzocht of de twee alternatieven een kans van slagen hebben in het kader van de wet Natuurbescherming. Indien dit het geval is, zal verder onderzocht moeten worden welk alternatief de voorkeur heeft. Hiervoor zal ook in overleg met de maneges gekeken moeten worden wat vanuit de ruiters het meest wenselijk is. Ook moet met de terreinbeheerders gekeken worden wat haalbaar is. Voor het meest wenselijke alternatief zal vervolgens een natuurtoets gedaan moeten worden om te onderzoeken welk effect dit alternatief daadwerkelijk heeft op het Natura 2000 gebied.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button