Den Helder

Raad van State wijst alle bezwaren tegen stadhuis af (update)

Adverentie

Den Helder – De Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de vestiging van het stadhuis op Willemsoord en alle bezwaren afgewezen. De procedure was aangespannen door Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder, Belangenvereniging Visbuurt Den Helder en twee inwoners van Julianadorp.

De Raad van State oordeelt dat de rechtbank in februari correct heeft gehandeld toen deze besloot dat de bouw van het stadhuis op Willemsoord door kon gaan. De partijen die bezwaar hadden ingediend stapten daarop naar de Raad van State. De hoogste algemene bestuursrechter heeft nu uitspraak gedaan in de zaak, waarmee deze definitief is afgerond.

De Raad van State vat de bezwaren tegen het stadhuis als volgt samen: “De appellanten zijn tegen de verhuizing van het gemeentehuis naar de locatie Willemsoord, onder meer omdat daaraan geen deugdelijk locatiebesluit ten grondslag ligt, verkeer- en parkeerhinder wordt gevreesd en de cultuurhistorische waarden worden geschaad.” In alle gevallen is de Raad van State het eens met het oordeel van de rechtbank dat deze bezwaren ongegrond zijn en ziet daarom geen aanleiding voor het terugdraaien van het besluit door de gemeente Den Helder.

Raadsbesluit
Door de tegenstanders van het stadhuis wordt betoogd dat de bouw van het stadhuis niet door kan gaan omdat er geen raadsbesluit aan ten grondslag ligt. De Raad van State bevestigt in haar uitspraak de conclusie van de rechtbank en zegt dat er geen wettelijke bepaling is die vereist dat er een locatiebesluit van de raad had moeten plaatsvinden. Daaraan voegt de hoogste bestuursrechter toe dat de instemming van de raad kan worden afgeleid uit het financiële besluit om een investeringskrediet vrij te maken.

Verkeer- en parkeerhinder
Wat betreft de mogelijke problemen qua verkeerstoevoer naar Willemsoord oordeelt de Raad van State net als de rechter dat deze kwestie in dit geval niet ter discussie kan staan. Dit is namelijk al het geval geweest bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Willemsoord 2012’, waarbij de percelen Willemsoord 66 en 72 de bestemming ‘gemengd’ hebben gekregen. Voor de gevreesde parkeerproblemen is volgens de Raad van State geen concrete onderbouwing. Het college heeft voldoende aangetoond dat aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan. Daarnaast kan niet worden beargumenteerd dat er reeds sprake is van een parkeertekort: Bij een bouwplan hoeft enkel rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte.

Cultuurhistorische waarden en inpassing
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder stelde in het hoger beroep dat er onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen van het stadhuis voor het omliggende culturele erfgoed. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is slechts ingegaan op de gevolgen voor Willemsoord 66, een Rijksmonument, en oordeelde positief. Volgens de Raad van State is dit terecht. Ook beargumenteerde de Helderse stichting dat er onvoldoende rekening is gehouden met wetgeving op het gebied van milieu en geluidsoverlast. In beide gevallen ziet de Raad van State net als de rechter geen aanknopingspunten om deze bezwaren gegrond te verklaren.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

16 reacties

 1. Nou Henk .Dat wordt geen fles likeur naar keuze van de lokale stoker.

 2. Goed oordeel van de Raad en nu maar hopen dat de anti’s en de wappies snel weer onder hun steen kruipen.

  1. Of niet Piet! Wat kan ons de mening van de burgers verotten. Heil Asorgia, viva el duce!!✋

 3. Nederland kent geen onafhankelijke rechtspraak meer… Ook rechters maken deel uit van het ‘old boys network’.

  1. Tuurlijk ,ik zag ze vorige week nog lekker met z’n allen zitten eten bij Costa Esmeralda.

 4. Is ook de weg voor D66 en GL om zich bij de coalitie aan te sluiten om nog iets van hun verkiezingsbelofte waar te maken!

 5. Omdat de media in Den Helder de gewoonte hebben, geen hoor en wederhoor toe te passen, even het volgende:

  PERSBERICHT

  Na negen weken, in plaats van de toegezegde twee weken, heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak stadhuis. Gedaan door de voorzieningenrechter, in een spoedzitting, aangevraagd door burgers. Maar spoed maakte de Raad allerminst. De burger moet daar aan allerlei voorschriften en procedures voldoen, en het kost veel geld, maar zich zelf aan een toezegging houden, dat deed de Raad niet. Na drie weken gingen we maar eens bellen, antwoord van secretaresse: “Tja, het zal een ingewikkelde zaak zijn.” Na vijf weken stuurden we een klachtenbrief: “Er is sprake van een spoedzitting, u komt uw toezegging niet na. Zeer onjuist.” Aangetekend, geen bevestiging, geen enkele reactie. Na negen weken belden we weer, op 24 mei 2022. We meldden dat we van plan waren, wegens nalatigheid van de Raad van State, de Nationale Ombudsman in te schakelen. En zie: de volgende dag was daar opeens de uitspraak van de Raad, terwijl de secretaresse daar met geen woord over had gerept in haar antwoord. Nee, “het was blijkbaar ingewikkeld”, was haar antwoord geweest. Dus moesten wij appellanten via plotselinge, bezorgde telefoontjes van burgers horen dat de Raad van State via hun website uitspraak had gedaan, zonder het respect op te brengen om ons appellanten eerst schriftelijk te informeren over de uitspraak. Een teken van grote minachting voor de burger. En de pers schreef, zonder hoor en wederhoor.

  CONCLUSIES:

  De Raad van State is in haar uitspraak nergens serieus op onze argumenten ingegaan:

  Heeft ze aangetoond via notulen en verslaggeving dat er een Raadsbesluit over het stadhuis genomen is, met daaraan gekoppeld de drie kenmerken: het recht van de burger op inspraak over meerdere opties, referendum en bezwaar? Nergens. “Beroep ongegrond” schrijven slaat dan nergens op. En een intentie is nooit een besluit, niet in juridische zin, en niet in taaltechnische zin. En een Raadsbesluit is nooit indirect. Het bewust overslaan van een Raadsbesluit, om de burger buitenspel te zetten, is geheel genegeerd. De strategie om de zaak onomkeerbaar te maken kreeg alle ruimte van de Raad van State. En de juiste constatering van de rechter op 25 februari 2019 ”Er is slechts sprake van een financieel besluit, met een intentie tot”, dus de vaststelling “geen Raadsbesluit”, is niet gerespecteerd en op zijn kop gezet. In navolging van het Gemeentebestuur. Het woordje “slechts” is daarbij genegeerd. Dat er geen Raadsbesluit locatie is, heeft het Gemeentebestuur ook zelf gesteld in haar verweerschrift in bovengenoemde rechtszaak: “Het is slechts een financieel besluit. En een scenario-onderzoek.” Juist daarom zijn 141 bezwaarschriften niet ontvankelijk in de prullenbak verdwenen. Het recht voor de burger zou nog komen. Maar het kwam niet meer. De vele ingediende zienswijzen zijn alle opzij geschoven. De mijne “vergat” men te beantwoorden. Hoe doorzichtig en vals was dit spelletje met de rechten van de burger. Notabene over het Huis van de Burger. Van de Raad van State mag het nu.

  De pertinente leugen van de Gemeente over gelijke zienswijzen, waar het doorgaan van de vergunning op gebaseerd werd door de rechtbank Haarlem, werd niet bekeken. Mijn zienswijze week zeer af van de andere. En werd te laat beantwoord, met opzet.

  Heeft de Raad aangetoond dat er geen geluidsoverlast zal plaatsvinden, via de scheepswerkzaamheden? Geenszins, er wordt overheen gefietst. Terwijl de wettelijke normen worden overschreden, aantoonbaar.

  Heeft ze aangetoond dat een kantoor wel past bij een nautische doelstelling van Willemsoord? Geenszins. Het punt werd genegeerd.

  Heeft ze aangetoond dat er geen parkeer- en verkeersoverlast zal plaatsvinden? Geenszins. De aantonende feiten van onze kant werden genegeerd.
  Krijgt de Visbuurt extra verkeersoverlast en stikstofoverlast? Zeer aantoonbaar, genegeerd.

  Alle argumenten van de kant van de burgers worden in feite met de grond gelijkgemaakt, niets is gegrond verklaard. Na een zitting van drie uur. Het woord burger komt in de hele uitspraak niet voor.

  In de tussentijd wordt het nautisch erfgoed van Den Helder aangetast en afgebroken. Er wordt nog steeds onwettig gesloopt en gebouwd.

  Iemand schreef op internet over de uitspraak: De Raad van State is er niet voor de burger. Dat klopt helemaal, plus het feit van de negen weken die men er – in strijd met de procedure – voor nam. Daarmee speelde de Raad het Gemeentebestuur in de kaart: er kon lekker lang worden doorgebouwd aan hun plan. Dat in strijd met de wet wordt uitgevoerd. Welke politieke partij durft dat nu te zeggen? Het is tijd voor kleur bekennen, door alle politieke partijen in de Gemeenteraad, naar de burger. Dat de Raad van State corruptie en fraude toedekt, en er met de leugen over een niet bestaand Raadsbesluit aan meedoet, is heel ernstig in onze democratie. Met daarnaast de fraude en valsheid in geschrifte die de Gemeente gewoon blijft plegen: een dieptepunt in de Helderse politiek. De burger wordt totaal geminacht. Er wordt nu een stadhuis gebouwd, zonder Raadsbesluit, met goedkeuring van de Raad van State: een schande voor de democratie. De uitspraak van de Raad van State staat haaks op de verkiezingsuitslag, het aantal stemmers zal nog minder worden. En de formateurs van CDA- en Willemsoord-huize juichen de uitspraak toe. Met belangenverstrengelaar Assorgia, natuurlijk.

  Mocht de Raad van State gedacht hebben om spoedzitting en bodemprocedure in één keer af te handelen, en dan ook nog zonder ons daarvan in kennis te stellen, dan acht ik dat volstrekt onaanvaardbaar. Ik zal dan ook, conform de afspraak met hen en de juiste procedure, de bodemprocedure tot het einde voeren. Er is geen definitieve uitspraak over het stadhuisplan.

  Daarnaast zal ik me wenden tot de Nationale Ombudsman, alle Kamerleden, en Zembla, vanwege nalatig handelen door de Raad van State: ze namen gezien het spoedeisend karakter van de zaak veel te veel tijd, communiceerden niet met ons, en speelden zo in de kaart van de overheid, gewoon doorbouwen, zeer partijdig handelen, dus. En vanwege het vaststellen dat er een Raadsbesluit is, wat er niet is. Met onvoldoende oog voor de rechten van de burger die daar aan vast zitten. Hun negatieve rol in de toeslagenaffaire was geen incident.

  Mede namens vele sympathisanten en gulle gevers, burgers dus,

  Drs Henk van Kuijk

  1. Bravo, drs. Van Kuijk!
   Ook al is de kans uiterst klein dat u een overwinning zult behalen, het valt in u te prijzen dat u zich niet laat afschepen door een uitspraak van de Raad van State. Hoe onafhankelijk is zo’n bestuursrechter nu eigenlijk? Ik zei het al eerder: het old boy’s network zit stevig in het zadel in Nederland. Hoezo trias politica: als de situatie het vereist spelen de rechterlijke en wetgevende macht net zo makkleijk onder één hoedje. In het landsbelang, of idt geval gemeentebelang, zulllen ze denken, want hardop zeggen doen ze dat natuurlijk niet, omdat ze weten dat ze volkomen over de schreef gaan. Maar dan rekenen ze buiten de waard, in dit geval Henk van Kuijk. Tenminste één persoon die de strijd durft aan te gaan, ook al gaat hij hem niet winnen.
   Trekt u zich vooral niets aan van de sarcastische opmerkingen van de mensen op dit forum, want zij beseffen niet wat er feitelijk speelt en dat de democratie ernstig geweld wordt aangedaan door rechters en bestuurders. En dat u zich nu tooit met een academische titel: het zei u vergeven, want wellicht legt dat nog enig gewicht in de schaal. Dan weten ze dat ze niet van doen hebben met iemand van de straat….

  2. Helemaal goed Henk van Kuijk. Bedankt voor deze zienswijze, doorwrocht en nog steeds strijdwaardig. De rechtspraak in Nederland is al lang niet meer op een niveau dat respect afdwingt. In heel veel gevallen moet men wel in beroep gaan en zo lang dat mogelijk is, blijven gaan.

 6. Niks sarcasme : gewoon verloren deze zaak ,als je een vent bent geef je dat toe en neem je je verlies .Maar nee hoor we gaan gewoon door . ” gekke Henkie” is tenslotte ook een titel.

 7. Gelukkig zijn er in Nederland nog mensen die durven te vechten voor hun gelijk, daar waar anderen al veel eerder waren afgehaakt. Onrecht is een vervelend iets, alleen de aantoonbaarheid is moeilijk te bewijzen. Overheidsinstanties zullen elkaar niet afvallen en de burger wordt een soort Don Quichot. Respect voor mensen als Henk van Kuijk en Rob Scholte die doorgaan in waar ze in geloven en gelukkig het commentaar van anderen, die waarschijnlijk nog nooit ergens voor hebben gestaan negeren. Hebben deze mensen dan gelijk, ik weet het niet, maar ze geloven ergens in. Zonder dit soort mensen hadden vrouwen nog steeds geen stemrecht, was er misschien nog kinderarbeid, deden we niets aan het klimaat, was discriminatie en racisme normaal en zo kan ik nog wel even doorgaan. In plaats van deze mensen afzeiken, zou je hun doorzettingsvermogen moeten bewonderen, los van het feit of je het nu wel of niet met hun eens bent. Ook zij gaan door waar anderen al veel eerder gestopt waren, zij doen recht aan de democratie.

  1. Henk van Kuik op een voetstuk plaatsen en hem gelijkstellen met voorvechters voor democratie en hem koppelen aan kinderarbeid en vrouwen kiesrecht ? Laat me niet lachen .Straks wil je nog een stambeeld voor hem ? zeker op Willimsoord. Ze hebben gewoon verloren en kunnen niet tegen hun verlies : nu is het weer de schuld van de rechtspraak .En straks na nog meer teleurstelling de schuld van de ombudsman.En over Rob Scholte : kijk wat er van hem geworden is .Is dat een held ? nee hoor gewoon iemand die zijn hand heeft overspeeld en ook een slechte verliezer is.Ik trek ook even een vergelijking : met opruier Willem E en zijn corona wappies.

   1. Goed lezen is ook een vak. Helaas niet aan iedereen besteed.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d