Den HelderPolitiek

Regionale Raadscommissie Noordkop: instellen reserves coronacrisis

Den Helder – In de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) zijn recent de jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 van de GGD Hollands Noorden en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord behandeld. Tijdens deze vergadering zijn voorstellen behandeld tot vaststelling van een zienswijze op deze financiële stukken. Ook zijn twee amendementen ingediend ten aanzien van deze voorstellen, waarover de gemeenteraad van Den Helder een besluit dient te nemen.

De amendementen hebben betrekking op het instellen van bestemmingsreserves in relatie tot de coronacrisis. “De door ons vastgestelde zienswijzen stellen een oplossing voor die in lijn is met de gemaakte afspraken over de Gemeenschappelijke Regelingen. De afspraak is dat de Gemeenschappelijke Regelingen een reserve opbouwen van maximaal 2,5 % van de begrote lasten en dat overige bedragen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Mocht onverhoopt de algemene reserve voor onvoorziene kosten, onder andere in relatie tot de coronacrisis, niet toereikend zijn, dan geldt daar de afspraak voor dat de deelnemende gemeenten deze aanvullen”, aldus het college van B&W van Den Helder in een brief aan de gemeenteraad.

De komende tijd wordt overigens door het Rijk gebruikt om samen met de mede-overheden een volledig beeld te krijgen van de financiële gevolgen van de coronacrisis op korte en lange termijn. Zo volgen nog gesprekken over de veiligheidsregio’s en de GGD-en.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button