Noord-Holland

Regionaal bedrijfsleven en VNO NCW nemen afstand van aanpak RES

Noord-Holland Noord – Een collectief van organisaties schrijft in een brandbrief haar ongenoegen over het huidige proces rondom de totstandkoming van een Regionale Energie Strategie (RES) in Noord-Holland Noord. “In onze ogen creëert de RES zijn eigen maatschappelijke weerstand”, stellen de briefschrijvers. In de brief wordt ook een alternatieve aanpak beschreven.

Het Economisch Forum bestaat uit het verenigd bedrijfsleven van Noord-Holland Noord, onderschrijft het belang van de energietransitie, maar zien gemiste kansen in het huidige proces om tot breed gedragen oplossingen te komen. LTO Noord regio West behoort hier niet bij, zij steunt de huidige RES-aanpak.

Zorgen
Friso de Zeeuw, voorzitter van het Economisch Forum, geeft duidelijk aan dat hij zich namens het collectief zorgen maakt over het draagvlak. “Wij hebben waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle deelnemers in de RES. Wij menen echter dat de huidige opzet en uitwerking onvoldoende draagvlak heeft en kansen onbenut laat. Onze zorgen richten zich zowel op het proces als op de inhoud.”

Tijdens de bijeenkomsten konden inwoners en ondernemers inspreken over de mogelijke scenario’s van de energietransitie. Hans Huibers, lid van het DB van het Economisch Forum en voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep zegt daarover; “In onze ogen heeft onvoldoende participatie plaatsgevonden tijdens de inspraakbijeenkomsten en ‘ateliers’. Wij concluderen hieruit dat er te weinig draagvlak is.”

“Wij hebben gehoord dat ideeën voor besparingen en alternatieve oplossingen voor energieopwekking niet binnen de al geformuleerde scenario’s pasten. Het doel van deze RES lijkt daarmee de zoekvraag naar locaties voor wind- en zonne-energie. Dit creëert onnodige weerstand bij al die partijen die grote bezwaren tegen nog meer windmolens of grote zonneweides hebben,” aldus Huibers.

Alternatieve oplossingen
Het collectief is van mening dat het alleen hebben van commentaar niet constructief bijdraagt aan de oplossing voor de energietransitie. Zij komen daarom met een alternatieve aanpak.
° Bredere aanpak: het gaat niet alleen om zon en wind op land, maar ook om besparing, inzet van nieuwe technieken, meer benutting van het water en daken, etc.
° Transparante aanpak: maak duidelijk wie op welk moment aan zet is, wie voor welk besluit wanneer verantwoordelijk én aanspreekbaar is.
° Pragmatische aanpak: begin de eerstkomende 5 jaar met volle inzet op die onderwerpen waar een breed draagvlak voor lijkt te bestaan: zon op dak, wind op industrieterreinen, zon en wind langs geselecteerde grote infrastructuur etc. Het zal veel inspanning vergen om dat te realiseren.
° Flexibele aanpak: pas doelstellingen en maatregelen telkens aan op basis van nieuwe inzichten en nieuwe technieken. Investeer met volle kracht in die nieuwe technieken.
° Uitnodigende aanpak: ga met betrokkenen (buurten, bedrijfsterreinen, landbouwers en bedrijven) om tafel om concrete deals te sluiten, waarbij lusten en lasten eerlijk verdeeld zijn. Het werken met inspraakavonden en ateliers met veel deskundigen is meestal niet effectief.
° Een aanpak die de tijd neemt die nodig is om die andere benadering vorm en inhoud te geven.

Afwijkend proces
Het collectief erkent dat er mogelijk wordt afgestapt van de landelijke RES-richtlijnen. “Dan is dat maar zo. Provincie en gemeenten kunnen zelfbewust terugkoppelen dat op basis van de discussies in de regio een andere aanpak gewenst is.” Zij beschrijven tot slot een scenario waarbij op papier wordt voldaan aan de doelstellingen, maar waar in de praktijk nauwelijks voortgang wordt geboekt. “En dat is zonde van ieder zijn tijd.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button