Hollands KroonPolitiek

Eerste voorzichtige blik op financiële gevolgen corona bij Hollands Kroon

Anna Paulowna – Het college van B&W heeft in een memo aan de gemeenteraad een eerste inzicht in de financiële consequenties als gevolg van de coronacrisis gegeven. De eerste cijfers wijzen uit dat per 7 mei 2020 681 aanvragen zijn ontvangen voor de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), een totaalbedrag van € 2,2 miljoen. Ondertussen zijn 536 aanvragen afgehandeld. Verder zijn zes bedrijfskredieten verstrekt en zijn minder dan tien aanvragen voor financiële hulpverzoeken door maatschappelijke organisaties  binnengekomen. De ontvangst van lokale heffingen bleven in april 10% achter ten opzichte van vorig jaar april.

B&W meldt dat geen apart noodfonds wordt ingericht maar dat de algemene reserve van de gemeente, die toereikend zouden zijn, worden aangesproken voor de extra uitgaven ten gevolge van het coronavirus. Wel voert de gemeente een aparte administratie voor deze kosten.

Compensatie vanuit Rijk 
B&W Hollands Kroon geeft te kennen ‘veel te doen om onze inwoners bij te staan daar waar wij dat kunnen’. Als voorbeelden worden benoemd de aangepaste dienstverlening voor de inwoners en het geven van financiële ondersteuning (bijzondere bijstand, uitstel van betaling van belastingen en in sommige gevallen het intrekken van nota’s vanwege heffingen). Tot slot verzorgt de gemeente de handhaving op de openbare ruimte.

De financiële consequenties van deze extra maatregelen zijn nog niet duidelijk. “Het gaat immers niet zozeer om de kosten die wij moeten maken als gemeente, maar om het netto financieel effect dat wij als gemeente kunnen verwachten omdat er ook compensaties zijn die vanuit het Rijk plaatsvinden”, zo valt te lezen in de memo aan de gemeenteraad waarbij B&W toevoegt dat over deze nog te ontvangen compensaties vanuit het Rijk lang niet alles zeker is.

TOZO-regeling
In de gemeente Hollands Kroon zijn 3700 zelfstandig ondernemers. Verwacht wordt dat circa 25% van deze groep een aanvraag doet op de TOZO-regeling. Dit betekent concreet dat de gemeente Hollands Kroon zo;n 925 aanvragen tegemoet kan zien. Daarnaast verwacht de gemeente dat bedrijven ook een beroep gaan doen op een bedrijfskrediet. Hier wordt rekening gehouden met zo’n 600 bedrijven.

Het Rijk compenseert deze uitkeringskosten en heeft ondertussen € 5,615 miljoen uitgekeerd aan de gemeente. Daarnaast compenseert het Rijk de gemeente voor de uitvoeringskosten met een normbedrag van € 1.000 per aanvraag, ofwel op dit moment met € 681.000.

Zorg
Ook zorgondernemers die ingehuurd worden door de gemeente, worden geraakt door de coronacrisis doordat zij op dit moment niet, veel minder of anders zorg leveren. “Omdat de marges in de zorg “dun” zijn staat het voortbestaan van deze organisaties op het spel wanneer de wegvallende omzet niet gecompenseerd gaat worden”, zo laat B&W weten.

Landelijke afspraken schrijven voor dat zorgaanbieders die gekwalificeerd zijn als cruciaal voor de zorginfrastructuur op basis van hun omzetten in voorgaande periodes hun kostenniveau kunnen declareren. Op deze manier kunnen zij hun organisaties in stand houden doordat de vaste kosten (personele lasten en kosten van bedrijfsmiddelen) betaald blijven.

Maatschappelijke organisaties
Diverse maatschappelijke organisaties binnen Hollands Kroon zoals sportverenigingen, zwembaden, schoonmaakbedrijven, het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf, een kinderopvang, gezondheidsbedrijven, doelgroepenvervoer, de voedselbank en de belbusvereniging hebben bij de gemeente aangeklopt voor een financiële bijdrage. In deze gevallen wijst de gemeente ook op andere overheidsmaatregelen zoals de € 4000,- vanuit het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Dit om te voorkomen dat meerdere regelingen, bewust of onbewust, ‘stapelen’.

Tot slot meldt B&W dat ‘de aanslagen 2020 redelijk goed worden betaald en dat de opbrengsten in lijn zijn met voorgaande jaren’. Een 20-tal ondernemers hebben uitstel van betaling aangevraagd. Het college heeft besloten om in september het proces van aanmanen weer op te starten en om met incasso’s die al bij de deurwaarder liggen vooralsnog coulant en terughoudend mee om te gaan.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button