Den HelderPolitiek

Van Knarrenhof tot Beatrixboulevard: wat past nog in de Kadernota?

Den Helder – Met de op handen zijnde besluitvorming over de Kadernota 2021-2024 hebben meerdere politieke partijen moties en amendementen ingediend. Deze worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering over de Kadernota op dinsdag 30 juni, aanvang 15.00 uur. De vergadering is niet fysiek bij te wonen, maar te volgen via de website van de gemeenteraad, https://gemeenteraad.denhelder.nl/ Een overzicht van de ingediende moties en amendementen.

Behoorlijk Bestuur
Behoorlijk Bestuur heeft samen met D66, de PVV en de Seniorenpartij een amendement ingediend betreffende de eigen bijdrage van € 1,- voor het WMO-taxivervoer. De partijen willen dat deze eigen bijdrage komt te vervallen en dat dekking van lasten en inkomstenderving voor de gemeente vanuit de algemene reserve zal plaatsvinden. Ook willen de partijen uiterlijk december 2020 een voorstel van B&W hebben hoe om te gaan met het WMO-taxivervoer voor 2022 en verder.

“De fracties van Behoorlijk Bestuur, PVV, D66 en de Seniorenpartij zijn verbaasd over de aankondiging van burgemeester en wethouders over de WMO-taxi. De gebruikers van deze taxi krijgen per jaar 180 taxibonnen. Per rit moeten zij echter vanaf 2021 een eigen bijdrage van € 1 betalen per rit. Dat komt neer op een lastenverzwaring van € 180,- per jaar. Den Helder heeft eerder in 2012 de gemeentelijke regeling voor een eigen bijdrage stopgezet. Deze lastenverzwaring treft in feite een kwetsbare groep in onze samenleving, namelijk senioren en mindervaliden. Daarnaast heeft de wethouder eerder toegezegd dat er voor de inwoners van gemeente Den Helder geen lastenverzwaring valt te verwachten”, zo verklaren de partijen het indienen van dit amendement.

Verder heeft Behoorlijk Bestuur een motie ingediend voor verplaatsing van het HVC Afvalbrengstation van de huidige locatie naar Kooyhaven. Op de vrijgekomen plaats aan de Schootenweg zou een nieuwe woonwijk gebouwd kunnen worden. De verkeerssituatie op de Schootenweg wordt veiliger, het gebied Kooyhaven kan worden ontwikkeld en het Afvalbrengstation zou ook voor inwoners van Hollands Kroon toegankelijk kunnen zijn waardoor kosten gedeeld kunnen worden. “Een win-win situatie”, noemt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur deze motie, die haar partij samen indiende met D66, de PVV en de Seniorenpartij.

Gemeentebelangen
Fractievoorzitter Nancy List van Gemeentebelangen heeft een motie ingediend waarbij zij het college van B&W opdraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om informatiedagen te organiseren voor senioren om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van babbeltrucs. “Desgewenst kan dit in samenwerking met andere instanties. De informatiemiddagen over dit onderwerp kunnen georganiseerd worden in bijvoorbeeld buurthuizen, verzorgingstehuizen, seniorencomplexen en maatschappelijke instellingen zoals MEE de Wering”, aldus List, die, indien de motie wordt aangenomen, tevens verlangt dat het college de raad hierover voor 1 september informeert.

“Senioren en kwetsbaren worden vaak slachtoffer van onder andere babbeltrucs aan de deur, woningovervallen en oplichting via WhatsApp.Vrij recent was dit weer raak. Een 74-jarige mevrouw uit Hippolytushoef die via WhatsApp het verzoek kreeg van haar ‘dochter’ om € 2.340,- te storten. Het mag duidelijk zijn dat het niet haar dochter betrof maar een oplichter. Door het geven van voorlichting kan veel leed worden voorkomen en de gemeente heeft hierin een initiërende rol”, aldus List.

Seniorenpartij
De Seniorenpartij heeft naast de gezamenlijke motie en het amendement met collega-partijen ook zelf twee moties ingediend, namelijk voor openbare en opengestelde toiletten en de realisatie van een zogenaamd ‘knarrenhof’.

In december 2019 heeft de Seniorenpartij al een motie ingediend voor meer openbare en opengestelde toiletten maar destijds gaf de wethouder aan dat er voldoende toiletvoorzieningen in Den Helder zijn, zoals op Den Helder airport, het Noordwest ziekenhuis en Triade. “Dit is slechts een deel van de oplossing”, zo begint fractievoorzitter Carla van Driesten. “De beschikbaarheid van openbare toiletten en opengestelde toiletten is geen nieuw probleem en oplossingen worden al jarenlang vooruit geschoven. De problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van openbare toiletten en opengestelde toiletten in de ons omringende gemeenten worden nu ook aan de orde gesteld. Het inbouwen van toiletten in bestaande gebouwen kost  eenmalig ongeveer € 5000,- tot € 10.000,- aan verbouwingskosten en verder ongeveer € 100,- per maand aan schoonmaakkosten als dit meegenomen wordt in de algemene schoonmaak van het gebouw.”

Van Driesten roept het college op om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor inbouwen van toiletten in bestaande gebouwen en duidelijk aan te geven waar in Den Helder toegankelijke openbare toiletten zijn, bijvoorbeeld door de HogeNood app. Verder zou de gemeente deze voorziening automatisch mee moeten nemen in de te realiseren nieuwbouwplannen.

Een tweede motie gaat over het ‘knarrenhof’. “De realisatie van een ‘knarrenhof” in Den Helder zou een prachtige aanvulling kunnen zijn op het bestaande woningaanbod voor ouderen. Het wonen tussen leeftijdgenoten met interesse voor elkaar kan gelukkig maken. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken welke locaties hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen en wat de financiële mogelijkheden zijn”, aldus Van Driesten, die graag van B&W zou zien dat zij uiterlijk in december 2020 een beleidsvisie Seniorenhuisvesting aan de raad kan aanbieden en de mogelijkheid van een ‘knarrenhof’ in Den Helder in deze visie heeft onderzocht.

PvdA
“De hernieuwde Beatrixstraat geldt als een prachtig visitekaartje van de binnenstad”, aldus een enthousiaste Pieter Blank, fractievoorzitter van de PvdA en hij vervolgt: “Afsluiting in het zomerseizoen van de oostzijde van de Beatrixstraat voor autoverkeer is aan te aan te bevelen en is mogelijk.”

“De uitbating van terrassen aan de oostzijde van de Beatrixstraat levert niet alleen gewenste bedrijvigheid op, maar draagt ook bij aan de uitstraling als flaneer-en terrasboulevard. De ontwerpers van de Beatrixstraat hebben deze uitstraling ook voor ogen gehad gezien de hoogwaardige aanleg van het middengedeelte. Het is  daarom ook toepasselijk deze kwalitatieve uitstraling door te laten klinken in de naamaanduiding. Beatrix Boulevard, een passende naam voor de weg die de nieuwe uitstraling van Den Helder als aantrekkelijke woon-en verblijfplaats in het bijzonder onderstreept.”

Daarnaast heeft de PvdA samen met D66 een motie ingediend over de energietransitie en dan met name over de productie en het transport van waterstof in Den Helder. “De waterstoftransitie voor huishoudens en klein gebruikers op de agenda plaatsen en actief te hand gaan nemen. Dit in navolging van de plannen voor grootgebruikers. In samenwerking met de netbeheerders en andere betrokkenen komen tot een plan van aanpak voor het inrichten in Den Helder van een waterstofnet voor huishoudens en klein gebruikers. Den Helder te gaan beschouwen als dé waterstofstad van Nederland en dit als keurmerk in de stadspromotie onder te brengen.”

PVV
“Het college wil een nieuw stadhuis realiseren in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord wat miljoenen euro’s gaat kosten. Vanuit het programma Energieneutraal is structureel € 400.000,- beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen”, geeft Vincent van den Born, fractievoorzitter van de PVV aan. De partij wil dat het college van B&W zo snel mogelijk onderzoekt waar binnen de budgetten van het nieuw te realiseren stadhuis, andere grote gemeentelijke projecten en beleid ten aanzien van duurzaamheid nog bedragen juridisch beschikbaar zijn en kunnen worden gebruikt voor het uitbreiden van het Helders steunfonds.

“Ondernemers leveren een onmisbare bijdrage aan de Helderse economie en werkgelegenheid en brengen bedrijvigheid en levendigheid in onze gemeente. De coronacrisis zal waarschijnlijk niet alleen op korte, maar ook op langere termijn grote financiële gevolgen hebben voor Helderse instellingen en ondernemers met alle sociaaleconomische gevolgen van dien. Een startbedrag van twee miljoen euro (Helders Steunfonds, red.) voldoet waarschijnlijk niet.”

D66

D66 dient zowel een motie als een amendement in. Het amendement heeft betrekking op de verhoging van het budget voor uitvoering van de ideeënmarkt (Bestuurlijke Vernieuwing). De partij ziet graag dat aan de tekst wordt toegevoegd dat er met ingang van 2021 structureel € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van ideeën uit de ideeënmarkt (bovenop het gevraagde incidentele budget in 2021 van € 60.000,-)
Dit zou volgens D66 in plaats moeten komen van de structurele ruimtevrager van€ 50.000,- te behoeve van ‘externe inzet van deskundigheid om soms tegenstrijdige belangen met elkaar te verenigen en daartoe ruimte in wet- en regelgeving te vinden.

Verder heeft de partij dus een motie ingediend over het plan van aanpak voor het verbeteren van het vertrouwen bij inwoners over het gemeentebestuur. Deze motie van D66 wordt gesteund door de PVV, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur. D66 verwijst naar de uitkomsten van de Quick Scan Lokale Democratie waarin staat dat het vertrouwen van inwoners in het lokale bestuur zeer laag is en waaruit tevens bleek dat het vertrouwen van het college in zichzelf extreem hoog wordt ingeschat. Volgens D66 toont dit onvoldoende realiteitszin. D66 geeft aan dat “wij als gemeenteraad er alle belang bij hebben om het vertrouwen in het stadsbestuur weer te verbeteren” en “dit vraagt om een gedegen onderzoek naar de ontevredenheid betreffende de verschillende dossiers”. De vier partijen die deze motie hebben ingediend willen graag dat B&W voor de behandeling van de begroting voor 2021 komt met een plan van aanpak ter verbetering van het vertrouwen in het gemeentebestuur.

De VVD, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie en Fractie Dijk hebben aangegeven geen moties of amendementen in te dienen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button