Gemeentelijk beleid voor bijtende honden

De burgemeester van Den Helder heeft beleid vastgesteld dat van toepassing is op bijtincidenten door honden. Zo is voor iedereen duidelijk welke kaders er zijn en welke bevoegdheden hij heeft om herhaling van dit soort incidenten te voorkomen.

Bijtincidenten komen zo af en toe voor, soms met ernstige gevolgen. Voor de veiligheid en welzijn van mensen en dieren kan de burgemeester maatregelen treffen, zoals het opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod. Dit gebeurt in overleg met de politie. De gemeente en de politie werken op dit gebied goed samen en zij hebben duidelijke werkafspraken. Toch is het belangrijk beleid voor bijtincidenten vast te leggen, zodat de kaders en de bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn.

In de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 staan voorschriften over hinderlijke en/of gevaarlijke honden. Het nieuwe beleid geeft uitleg over de uitvoering van die voorschriften. Er staan onder meer begrippen in omschreven, situaties wanneer ingrijpen noodzakelijk is, wanneer een hond hinderlijk of gevaarlijk is en wat we onder licht en ernstig leed verstaan. Verder staan er bestuursrechtelijke maatregelen in die de burgemeester kan toepassen. Dan gaat het bijvoorbeeld over een aanlijn- en/of muilkorfgebied, een last onder dwangsom en in het uiterste geval het in beslag nemen van een agressieve hond.

Licht en ernstig
Er wordt een verschil gemaakt tussen lichte en ernstige bijtincidenten. Een licht bijtincident is “wanneer een hond een ander dier of persoon bijt, waarbij er sprake is van geen of gering letsel waarbij geen medische behandeling noodzakelijk is”. In meerdere gevallen kan sprake zijn van een ernstig bijtincidenten, te weten:
1. wanneer het bijtincident ernstige gevolgen heeft, doordat een persoon, hond of ander dier overlijdt als direct gevolg van het bijtincident;
2. wanneer een hond ernstig letsel toebrengt aan een persoon, hond of ander dier;
3. wanneer meer dan één keer binnen een periode van twee jaar een bijtincident zonder ernstig letsel of ernstige gevolgen plaatsvindt;
4. bij een bijtincident door een hond dat vermeld staat op de lijst van hoog-risico honden van het ministerie;
5. in ieder ander geval dat door de burgemeester als ernstig wordt aangemerkt.

Naar aanleiding van incidenten kan een hond als gevaarlijk worden aangemerkt. “De burgemeester verklaart een hond gevaarlijk als sprake is van een ernstig bijtincident. Afhankelijk van de ernst van het incident kan worden overgegaan tot inbeslagname van de hond, of kan worden besloten tot het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod.” Overtreding van dit laatste kan bestraft worden met een boete en zelfs met hechtenis.

Meer weten? Klik hier.

Mobiele versie afsluiten