Hollands KroonPolitiek

Motie moet leiden tot opvang Griekse weeskinderen in Hollands Kroon

Anna Paulowna – Fractievoorzitter Sylvia Buczynski van de PVDA meldt dat haar partij tijdens de raadsvergadering van Hollands Kroon vanavond (28 mei) twee moties Vreemd indient. Samen met GroenLinks, ChristenUnie en D66 wordt een motie ingediend over het opnemen van weeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen.

Het doel is om het college een brief te laten sturen naar het Kabinet voor naleving van de afspraken over de opvang van vluchtelingen, waaronder 500 alleenstaande kinderen, uit vluchtelingenkampen in Griekenland en de bereidheid van de gemeente Hollands Kroon om een aantal kinderen op te vangen en te huisvesten.

De indieners van de motie over de kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen geven aan dat in EU-verband in 2019 afspraken zijn gemaakt over het opnemen van vluchtelingen uit vluchtelingenkampen en dat dit tot op heden niet door Nederland wordt nagekomen. Diverse hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children, hebben sindsdien opgeroepen om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen toegang te geven in Nederland.

De gemeenteraden van ruim 40 steden waaronder Amsterdam en Haarlem hebben al te kennen gegeven deze opvang te willen aanbieden. “Een krachtig signaal is nodig richting de Nederlandse regering om alles in het werk te stellen om het urgente probleem van de alleenstaande kinderen in de vluchtelingenkampen mee te helpen oplossen”, zo vinden de fractievoorzitters van PVDA, GroenLInks, D66 en Christen Unie in Hollands Kroon.

Geen kans
De indieners van deze motie wijzen op de vreselijke omstandigheden waaronder deze kinderen leven en dat dit alles op zeer gespannen voet staat met artikel 22 van het Internationaal verdrag van de rechten van het kind.

“In dit artikel staat onder andere dat de overheid vluchtelingenkinderen bescherming moet bieden. Zowel als zij met hun ouders zijn, als wanneer zij alleen zijn. Het gaat daarbij niet alleen om basale bescherming zoals een dak boven het hoofd, eten en drinken en gezondheidszorg. Het gaat ook om bescherming bij het verkrijgen van een vergunning als dat nodig is. Daarnaast zijn vluchtelingenkinderen ook gewoon kinderen en dat betekent dat zij, net als alle kinderen, aanspraak moeten kunnen maken op alle rechten uit het Kinderrechtenverdrag. Zij moeten daarom onderwijs kunnen volgen, buitenschoolse activiteiten kunnen ondernemen, vrij kunnen spelen en zij hebben recht op continuïteit en stabiliteit. Voor deze kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen is geen kans op verbetering in zicht”, aldus de indieners van de motie.

Jeugdzorg
Een tweede motie gaat over het inkopen van jeugdzorg en daarbij het zoveel mogelijk uniform opstellen van aanvragen en verantwoording van de zorgaanbieders. “Daarmee wordt enorm veel administratieve rompslomp en verspilling van geld voorkomen. Dat kan beter ten goede komen aan de jongeren waar het om gaat”, aldus Buczynski, die aangeeft dat ChristenUnie en GroenLinks mede-indieners zijn van deze motie.

Het streven van de indieners is om voor alle jeugdhulpproducten bovenregionaal dezelfde inkoopcontracten samen te stellen met als resultaat de administratieve lastendruk voor instellingen en uitvoerenden in de jeugdzorg drastisch te verminderen met daarnaast dezelfde eisen aan verantwoording en rapportage. Ook dienen aanbieders/instellingen hetzelfde aanmeldformulier als toegang tot hulp te gebruiken. Tot slot dienen de verschillende gemeenteraden op de hoogte te worden gehouden van de voortgang op het gebied van het terugbrengen van de administratieve lastendruk in de Jeugdzorg.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button