Hollands KroonPolitiek

Raad stemt in met krediet voor bouw scholen Campus de Terp

Hollands Kroon – De scholen obs De Triangel, rkbs Don Bosco en pcbs Het Baken in Wieringerwerf zijn toe aan vernieuwing. De scholen worden gebouwd op Campus de Terp. Voor de nieuwbouw heeft de gemeenteraad besloten een krediet beschikbaar te stellen.

Rond de nieuwe bebouwing van Campus de Terp is de gemeente verantwoordelijk voor de aanpassing van openbare ruimte. Hiervoor heeft de gemeenteraad ook een krediet beschikbaar gesteld. Een motie van VVD SHK CDA PvdA D66 om gelijktijdig met de bouwplannen van de nieuwe school te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor invulling van de vrijkomende schoolgebouwen kon rekenen op een meerderheid in de raad.

De gemeenteraad van Hollands Kroon stemde verder in met:
• de benoeming van de heer G.D.J. Zaalberg tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Surplus;

• het bestemmingsplan Grasweg 17 in Anna Paulowna en Havenstraat nabij 72 in Zijdewind. De agrarische bestemmingen worden gewijzigd in woonbestemmingen. Op het perceel aan de Grasweg 17 worden kassen gesloopt en drie woningen gebouwd. Op het perceel aan de Havenstraat nabij 72 wordt één woning gebouwd;

• het bestemmingsplan Molenvaart 353a in Anna Paulowna. Tussen het perceel Molenvaart 353 en 353b in Anna Paulowna wordt een bouwvlak toegevoegd. Op dit bouwvlak wordt een woning gebouwd;

• een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om een periodieke wijziging waarmee de APV wordt geactualiseerd en verbeterd. Onder andere over het aanwijzen kampeerplaatsen en het recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

• de Verordening beslistermijn schulddienstverlening. Per 1 januari 2021 treedt de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. In de verordening is geregeld dat er per 1 januari 2021 binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek heeft plaatsgevonden een besluit wordt genomen;

• gunning accountantsdienstverlening. De accountant controleert de boekhouding van de gemeente. Het contract met de huidige accountant verloopt in 2021. De raad heeft ingestemd met de gunning aan een nieuwe partij;

• het aanstellen van plaatsvervangend griffier mevrouw Martine Klaassen Bos;

• het rapport Toetsingskamer Organisatieontwikkeling gemeente Hollands Kroon. De Toetsingskamer heeft onderzoek laten doen naar de effectiviteit, efficiency en het eenduidig beeld naar buiten van de gemeente Hollands Kroon. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De aanbevelingen uit het rapport zijn door de raad overgenomen, met het verzoek aan het college om hier uitvoering aan te geven.

Meer informatie, de stemverhoudingen en het terugkijken van de raadvergadering, is te bekijken op de website van de gemeenteraad. De raadsvergadering werd donderdagavond even na elf uur ‘s avonds geschorst. Aanstaande dinsdag 2 februari wordt de vergadering om 20.00 uur hervat, met onder meer op de agenda het Bestemmingsplan Wieringermeer 2009, tweede partiële herziening zonnepark stortlocatie Wieringermeer. Deze vergadering is live te volgen via de gemeentelijke website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button