Hollands KroonNieuwsPolitiek

Gemeenteraad blijft tegen zonneparken op landbouwgrond

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad Hollands Kroon heeft tijdens de raadsvergadering ingestemd met het beleidsplan schulddienstverlening 2020-2024, de meerjarengrondexploitaties 2020 en het aanpassen van de huidige omgevingsvisie. Vooral het laatste agendapunt leverde de nodige discussie op. Statkraft, een Noorse producent van elektriciteit en warmte, had de zinnen gezet om een stuk onrendabele landbouwgrond op de hoek van de Zwinweg/Amsteldijk in Anna Paulowna te voorzien van een zonnepark. De gemeenteraad Hollands Kroon heeft februari 2020 het amendement Zon op dak aangenomen waarbij agrarische grond buiten beschouwing wordt gehouden voor de aanleg van zonneparken.

Tijdens het inspreekuur voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de heer Karreman van Statkraft getracht om een uitzonderingspositie te bewerkstelligen voor de grond in de polder nabij het Amstelmeer. Het Noorse bedrijf is twee jaar lang bezig geweest om een zonnepark op deze locatie te realiseren en heeft daarvoor meerdere overleggen gevoerd met provincie en gemeente. Het college van B&W was positief over de aanleg van het zonnepark omdat destijds (2018) het nog wel mogelijk was om op onrendabele landbouwgrond een zonnepark aan te leggen. Tijdens de raadsvergadering dienden CDA, D66 en de ChristenUnie dan ook een amendement in om uit oogpunt van betrouwbaar bestuur en de duur van het proces Statkraft toch de mogelijkheid te bieden om op onrendabele landbouwgrond een zonnepark te realiseren.

Het initiatief van de drie partijen alsook het zeer nadrukkelijke verzoek van portefeuillehouder Groot om hierin mee te gaan mochten niet baten. Een krappe meerderheid van de raad verwierp het amendement van CDA, D66 en de ChristenUnie. Uiteindelijk werd het voorstel tot het aanpassen van de omgevingsvisie, dus met het eerder aangenomen amendement van februari 2020 om juist te voorkomen dat agrarische grond zou worden volgebouwd met zonneparken, aangenomen door een grote meerderheid van de raad.

Vrij van geldzorgen
Schulden en geldzorgen komen voor in alle lagen van de bevolking. Het vroegtijdig herkennen van (mogelijke) schulden is belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen.De gemeenteraad heeft ingestemd met het beleidsplan ‘Vrij van schulden’. Dit beleid wil inwoners in een vroeg stadium ondersteuning bieden om zo de eigen financiën snel weer op de juiste manier te regelen. Het leveren van maatwerk staat hierbij voorop en gemeente streeft hierbij naar uitstekende dienstverlening. Er is een specifieke aanpak gericht op jongeren, ouderen en statushouders, wat niet wegneemt dat ook andere groepen mensen, zelfstandigen en ondernemers een beroep kunnen doen op ondersteuning bij financiële problemen.

Het beleid Schulddienstverlening 2020-2024 werd unaniem aangenomen door de raad. Op 8 oktober volgt nog een beeldvormende vergadering en portefeuillehouder Mary van Gent heeft toegezegd het Plan van Aanpak te delen met de raad.

Grondexploitatie 2020
De gemeenteraad moet elk jaar worden geïnformeerd over de Meerjarenprognose Grondexploitaties. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan, zoals bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan, in beeld te brengen. In de meerjarenprognose wordt de stand van zaken beschreven van de financiën en de planning van de ontwikkeling van deze woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

Een gebied waarover tijdens de raadsvergadering is gediscussieerd, is de verkoop van grond op Robbenplaat. Portefeuillehouder Groot erkende dat. “Robbenplaat, loopt achter bij Agriport. We proberen om die twee gebieden met elkaar te koppelen en willen kijken of we die samenwerking beter kunnen vermarkten met name de naamgeving.”

De raad heeft ingestemd met de meerjaren grondexploitatie 2020. GroenLinks stemde als enige partij tegen. “Wij zijn tegen stemmen en besluiten over ingewikkelde constructies waarbij alle stukken geheim moeten blijven. Daarom stemmen wij hier niet mee in”, aldus fractievoorzitter Lilian Peters.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button