Hollands KroonPolitiek

Toekomst voor datacenters: Pas op de plaats met een open einde

Hollands Kroon – ‘Een pas op de plaats’, dat is volgens de nieuwe coalitie van Hollands Kroon nodig als het gaat over grootschalige ontwikkelingen als datacenters en kassen. De huidige contouren van Agriport blijven vooralsnog gehandhaafd en er komt een onafhankelijk onderzoek naar de vestiging van datacenters. De vóór- en nadelen moeten opnieuw bekeken worden.

Het moge duidelijk zijn dat er tussen de verschillende partijen die deelnemen in de nieuwe Hollands Kroonse coalitie uiteenlopende opvattingen zij geuit over de vestiging van de datacenters op Agriport. OHK en GroenLinks zijn vaak erg kritisch geweest, om verschillende redenen. De PvdA was gematigder en zag ook wel degelijk voordelen en D66 heeft de ontwikkelingen grotendeels gesteund. SHK was zelf onderdeel van de coalitie die de vestiging van een aantal datacenters mogelijk maakte. Hoe kom je met zulke uiteenlopende visies tot een nieuwe strategie?

Voor- en nadelen onderzoeken
De aangekondigde pas op de plaats geeft ruimte om te komen tot die nieuwe strategie, zo lieten de fractievoorzitters van de coalitiepartijen weten bij de presentatie van het coalitieakkoord. Volgens Alexander Bügel van OHK moet er ruimte komen voor maatschappelijk debat en dat kan alleen wanneer inzichtelijk wordt gemaakt wat de voor- en nadelen van de datacenters zijn. Dat heeft hij de afgelopen periode gemist. Een onderzoek naar de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming en voorgenomen ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters moet meer duidelijkheid bieden. OHK kondigde het onderzoek al aan in hun verkiezingsprogramma.

De nieuwe wethouder Financiën, Maarten Versluis van D66, was het de afgelopen periode over de datacenters niet vaak met Bügel eens. De noodzaak voor een analyse van de baten en lasten steunt hij echter volledig: “Het maatschappelijk draagvlak is een veranderend iets. Als gemeente moet je meebewegen met dit draagvlak.” D66 heeft vaker aangegeven meer gemeentelijke doelstellingen en resultaten meetbaar te maken. Volgens Versluis is de ingewikkelde kwestie van de datacenters een dossier dat bij uitstek vraagt om een analyse en een nieuwe peiling van het draagvlak onder de inwoners.

Open einde
Het standpunt van de nieuwe coalitie kan opmerkelijk genoemd worden. Hoewel OHK al in het verkiezingsprogramma stelde een onderzoek te willen uitvoeren naar de wenselijkheid van datacenters in de gemeente, gaf de partij van Bügel ook aan dat zij geen verdere medewerking willen verlenen aan de uitbreiding van datacenters bij Agriport. GroenLinks en de PvdA geven hetzelfde aan: “Wij zijn tegen nieuwe
initiatieven voor de bouw van datacenters.” Een onderzoek naar de wenselijkheid van meer datacenters lijkt dan weinig nut te hebben. SHK en D66 hebben niet expliciet genoemd tegen verdere ontwikkelingen te zijn, maar wilden beide wel meer voorwaarden stellen.

Ook was er bij SHK voor de verkiezingen aandacht voor verandering in de provinciale en landelijke wetgeving. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet de vestiging van datacenters sterk wil beperken. Hoewel in Hollands Kroon een uitzondering geldt is dit alleen het geval voor het huidige plangebied van Agriport. Een uitbreiding van deze contouren met meer datacenters is dus straks niet meer mogelijk.

Brede welvaart
De keiharde ’tegens’ van PvdA, GroenLinks en OHK zijn in het akkoord nu iets afgezwakt. Een pas op de plaats en een onderzoek, maar welke uitkomst dat zal opleveren staat niet vast. Lilian Peters van GroenLinks gaf aan dat haar partij kritisch is op het ontbreken van vestigingsvoorwaarden en de zware milieu-impact van de huidige datacenters, maar dat toekomstige ontwikkelingen misschien beter inpasbaar zijn. Sylvia Buczynksi van de PvdA gaf aan dat de voordelen, de opbrengsten voor de gemeente en de werkgelegenheid bijvoorbeeld, niet moeten worden onderschat.

De coalitie wil bij grootschalige ontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid meer aandacht voor ‘brede welvaart’. Er wordt een afwegingskader opgesteld aan de hand waarvan nieuwe initiatieven worden getoetst. “Ontwikkelingen moeten niet enkel bijdragen aan economische groei, maar ook aan sociale en maatschappelijke doelstellingen.” Voor het opzetten van het kader is participatie en discussie met inwoners en ondernemers essentieel.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button