Hollands Kroon

Overzicht besluiten college Hollands Kroon

Advertentie:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon heeft onlangs de volgende besluiten genomen, zo is dinsdag bekendgemaakt:

Bezwaar omgevingsvergunning (Z-217939) Priggeweg 6 in ‘t Veld

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ om twee extra schakelvelden te plaatsen op het perceel Priggeweg 6 in ’t Veld bij transformatorstation De Weel. De commissie bezwaarschriften adviseerde het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het gaat om een zogenaamde gebonden beschikking waarbij het college geen andere afweging kan maken.

Het college van B en W besluit het bezwaarschrift van 28 april 2019 tegen de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ op het perceel Priggeweg 6 in ‘t Veld van 9 april 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Boetebeding erfafscheiding woningen Elshof Zuid Anna Paulowna

Bij de ontwikkeling van het bouwplan Elshof Zuid in Anna Paulowna heeft het college van de voormalige gemeente Anna Paulowna een privaatrechtelijk boetebeding in de koopcontracten laten opnemen ter bescherming van de beeldkwaliteit van de wijk. Een dergelijk beding past niet bij de visie van Hollands Kroon en is niet handhaafbaar. Voorgesteld wordt deze bepaling niet meer toe te passen.

Het college van B en W besluit het privaatrechtelijke boetebeding ten aanzien van de erfafscheidingen zoals opgenomen in de koopcontracten van het bouwplan Elshof Zuid in Anna Paulowna niet langer toepasbaar te verklaren.

Beslissing op bezwaarschrift evenement Pauwenpop 2019

Op 17 juli 2019 is door de burgemeester vergunning verleend voor het evenement Pauwenpop op het perceel tussen de Zuid-Zijperweg 26-27 in Wieringerwaard. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. De bezwaren betreffen met name de locatie, geluidsoverlast en andere vormen van overlast. De commissie bezwaarschriften adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De burgemeester besluit het bezwaarschrift tegen de evenementenvergunning Pauwenpop 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Urgentie
Woningbouwcorporaties hebben jarenlang een urgentieregeling uitgevoerd. Zij hebben vorig jaar de gemeente gevraagd deze wettelijke taak op te pakken. Hiervoor moet door de gemeenteraad een urgentieverordening worden opgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan de verordening zijn beleidsregels opgesteld samen met gemeente Schagen, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen.

Het college van B en W besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de Urgentieverordening Hollands Kroon 2020 vast te stellen.
2. De beleidsregels urgentieverordening Hollands Kroon 2020 vast te stellen onder voorbehoud dat de urgentieverordening Hollands Kroon 2020 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Humanitas
Per 1 juli 2019 is Humanitas in Hollands Kroon gestart met het project voorlezen met behulp van een eenmalige subsidie vanuit het Oranjefonds. Vanaf 2020 wil Humanitas het voorleesproject professionaliseren door er de VoorleesExpress van te maken. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Om het voorleesproject op te zetten vragen zij subsidie aan.Het college van B en W besluit Humanitas opdracht te geven het project VoorleesExpress in Hollands Kroon uit te voeren en hiervoor subsidie beschikbaar te stellen vanuit het budget kinderopvang VVE.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button