Ingezonden

Kwestie arbeidsmigranten Joods Werkdorp: open brief aan de raadsleden

Ingezonden door Sandra Mroseck en Peter van Unen

Advertentie:

Geachte raadsleden,

We hebben afgelopen donderdag met interesse de vergadering gevolgd en willen graag de volgende twee punten onder de aandacht brengen.

Punt 1. Wethouder Meskers probeert de raad wijs te maken, dat er ‘goede communicatie heeft plaatsgevonden na het principebesluit in april 2020’. In werkelijkheid heeft pas anderhalf jaar later op 7 oktober 2021 het eerste overleg met omwonenden plaatsgevonden, 5 weken na de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, terwijl het plan dus al kant en klaar was.

Een dag later kwam de wethouder inderdaad langs op locatie, een aantal omwonenden hebben de wethouder de verkeerssituatie laten zien en hun zorgen uitgesproken over de drukke weg en het gevaarlijke kruispunt. De wethouder stelde daarop voor om het ANWB-bord te verwijderen zodat het kruispunt een stuk overzichtelijker zou worden. Daarna is de wethouder richting de omwonenden nooit meer op de punten uit dit gesprek teruggekomen. Twee maanden later is er nog een gesprek geweest in het voormalig Joods Werkdorp met de heer Karel en de heer Cahen. Al deze contacten vonden dus plaats in een periode dat het plan al was ingediend. ‘Toen de wethouder en de heer Karel eindelijk wilden dansen was het orkest al naar huis’.

In zijn antwoorden op vragen van enkele fracties in de raadsvergadering van donderdag 27 januari geeft de wethouder aan te balen van de reacties over de communicatie, dit maakt een toelichting noodzakelijk.

Tijdens de bijeenkomst van 7 oktober hebben de omwonenden hun zorgen over het riool en de verkeerssituatie aangedragen in het gesprek. Dit deden zij opnieuw met vragen in de ingestuurde zienswijzen. In de nota van beantwoording reageert de wethouder op de zienswijzen waarbij er niet wordt ingegaan op deze zorgen van de omwonenden. Het antwoord van de wethouder geeft aan dat er geen aanpassingen nodig zijn betreffende de riolering en de Nieuwesluizerweg. Als omwonende voel je je dan niet gehoord.

Samengevat:
– Er hebben gesprekken plaats gevonden nadat de plannen al waren ingediend.
– Er was communicatie met wethouder Meskers en de initiatiefnemer, maar dat was vooral eenrichtingsverkeer.

Punt 2. Donderdagavond tijdens de raadsvergadering kwam naar voren, door vragen van verschillende gemeenteraadsleden, dat het college, op initiatief van wethouder Meskers, de laatste weken een aantal cadeautjes aan Karel BV heeft gegeven.

A) Het – nu al – wijzigen van de tijdelijke vergunning voor de logiesgebouwen, naar een vergunning “voor onbepaalde tijd”.
Hiermee wordt automatisch het volgende cadeau gegeven:

B) Door nu al in te stemmen met een vergunning voor onbepaalde tijd, kan de initiatiefnemer zelf bepalen dat de bestemming ‘huisvesting arbeidsmigranten’ kan worden omgezet in een andere bestemming, wanneer de eigenaar dit wenst. De bestemmingsplanwijziging die nu voor ligt, behandelt dus niet een bestemmingsplan voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, maar de toestemming om 7 wooncomplexen te bouwen.

C) Het weglaten van de boete(clausule) in de notariële akte, die in april 2020 nog wel in het concept stond. Op deze manier heeft de gemeente geen instrument meer om de ondernemer te dwingen zich aan de afspraken te houden. Dit terwijl de gemeenteraad in de persoon van fractievoorzitter Pankras, van Senioren Hollands Kroon, in april 2020 als voorwaarde stelde dat de boeteclausule met een factor tien verhoogd zou moeten worden naar € 20.000 per maand, met een maximum van 10 maanden. Het weglaten van de boeteclausule betekent het weggeven van maximaal € 200.000 aan mogelijk te betalen boetes door Karel BV.

D) Als klap op de vuurpijl maakte wethouder Meskers afgelopen woensdag bekend dat de gemeente een subsidie van € 300.000,- voor Karel BV heeft aangevraagd én gekregen voor huisvesting van 160 arbeidsmigranten op het Werkdorp. Het is een vreemde gang van zaken dat de gemeente dit doet terwijl de bestemmingsplanwijziging nog door gemeenteraad moet worden goedgekeurd.

E) Er ligt nog een cadeau in het verschiet: de wethouder stelt voor om de initiatiefnemer te faciliteren met het (mede) financieren van aansluiting op de riolering, na vragen van verschillende raadsleden over het huidige plan om het huishoudelijk afvalwater af te voeren met grote tankwagens.

We vragen ons af of al deze onverwachte cadeautjes aan Karel BV een voorbeeld zijn van integer handelen van de wethouder.

Namens het actiecomité, Sandra Mroseck en Peter van Unen

Toon meer

Gastauteur (Ingezonden)

Bovenstaand bericht is van de hand van een gastauteur. Het betreft een aan de redactie ingezonden artikel. De redactie van Regio Noordkop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht. Meer info via hoofdredactie@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button