Den HelderPolitiek

“Noodsituaties vragen om noodmaatregelen ten tijde van coronacrisis”

Den Helder – De PVV heeft begin april vragen gesteld aan het college van B&W over de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke financiën. “Het CPB heeft vier scenario’s doorgerekend hoe de rijksfinanciën zich door de coronacrisis kunnen ontwikkelen en deze scenario’s hebben ook hun doorwerking in de gemeentelijke financiën”, zo is de PVV-fractie van mening. Het college heeft de vragen van de PVV beantwoord en laat hierin onder meer weten dat zij voor noodsituaties bereid is in overleg met de raad noodmaatregelen te nemen.

De PVV vraagt of het college kan aangeven met welk CPB-scenario de meicirculaire is opgesteld. “De meicirculaire, die meestal eind mei/begin juni verschijnt, is een bericht van het ministerie van Financiën, waarin de ontwikkeling van de Algemene uitkering voor de gemeenten wordt weergegeven. “De gemeente heeft daar geen invloed op; wij weten dus niet of en zo ja met welk CPB-scenario het Rijk rekening houdt voor zijn eigen uitgaven. Het kan zelfs zo zijn dat de meicirculaire nog maar beperkte informatie geeft van de ontwikkelingen van de reguliere rijksuitgaven en dat pas de septembercirculaire daar een adequater inzicht in geeft in verband met de coronacrisis”, zo laat de gemeente weten.

Katernota
Verder vraagt de PVV wanneer de gemeenteraad een geactualiseerde meicirculaire tegemoet kan zien en indien deze later wordt verwacht, of het college bereid is in dat geval de behandeling van de kadernota uit te stellen. Ondanks de coronacrisis gaat de gemeente ervan uit dat de meicirculaire op tijd verschijnt.

“Wij gaan ervan uit dat de meicirculaire net als gebruikelijk eind mei/begin juni uitkomt. Wij houden er wel rekening mee dat, gezien de omstandigheden, dat een circulaire is met een beperkte waarde om de omvang van de Algemene uitkering 2021 te kunnen bepalen. Wellicht kunnen we voor de begroting beter uitgaan van de septembercirculaire.”

De behandeling van de kadernota heeft samenhang met de ontwikkeling van de Algemene uitkering. “Meer of minder inkomsten hebben uiteraard effect op de omvang van onze mogelijke uitgaven. De kadernota gaat echter meer over welke ontwikkeling van onze gemeente de raad wenst en welke prioriteiten in de uitgaven daarbij passen. Juist nu acht het college het van belang om goed na te denken over welke keuzes we kunnen en moeten maken om er voor te zorgen dat de ontwikkeling niet stil valt en de economische crisis daardoor in onze stad verergert.”

Belastingverhoging
In uitzonderlijke situaties, zoals nu ten tijde van de coronacrisis, worden uitzonderlijke financiële maatregelen genomen, waardoor uitgaven hoger liggen dan in normale situaties. Desondanks zal niet snel worden besloten tot een gemeentelijke belastingverhoging. “Een extra belastingverhoging voor inwoners, bedrijven of instellingen ligt niet snel in de rede. Naast de gemeentelijke belastingen heeft de gemeente niet zoveel dekkingsmiddelen waarop de gemeente veel invloed heeft. De richting van de regering is het zoveel mogelijk in stand houden van banen”, zo besluit B&W haar reactie op de schriftelijke vragen van de PVV.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button