Cultuur/Natuur

Ecologische Autoriteit: stikstofbelasting binnen en buiten duinen Den Helder-Callantsoog te hoog

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – De Ecologische Autoriteit heeft twee adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses die de provincie Noord-Holland heeft opgesteld voor de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en Zwanenwater & Pettemerduinen. De stikstofbelasting in deze gebieden in Noord-Holland is te hoog.

“Daarnaast vormen gebrek aan zandverstuivingen sterk verminderde konijnenbegrazing en oprukken van invasieve plantensoorten een risico”, staat in het advies. “Zonder extra ingrepen zal de natuur in beide gebieden achteruitgaan. Voor herstel op de lange termijn is meer inzicht nodig in het gebied en de ecologische condities die een voorwaarde zijn om doelen te bereiken. Verder zijn aanvullende maatregelen in en om de twee natuurgebieden noodzakelijk.”

Het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog bestaat van noord naar zuid uit de Grafelijkheidsduinen, de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen Den Helder-Callantsoog), enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van Callantsoog. Het gebied Zwanenwater & Pettemerduinen strekt zich uit ten zuiden van Callantsoog tot Petten. In beide gebieden komen afwisselend droge en open duinen, maar ook drassige valleien en duinmeertjes voor.

Onbekende gewasbeschermingsmiddelen
Naast het gebrek aan zandverstuivingen, sterk verminderde konijnenbegrazing en het oprukken van invasieve plantensoorten zijn in het Zwanenwater gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen van onbekende herkomst. Of deze ook in andere delen van deze Natura 2000-gebieden aanwezig zijn is onbekend. Daardoor is niet uit te sluiten dat er verslechtering van natuur kan optreden. De natuurdoelanalyse bevat echter te weinig informatie om te kunnen beoordelen of en hoevéél natuur achteruit is gegaan. Om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van deze gebieden adviseert de Ecologische Autoriteit een Landschaps Ecologische Analyse op (LESA) op te stellen.

In de huidige natuurdoelanalyse zijn overwegend maatregelen beschreven binnen de begrenzing van de natuurgebieden. De Ecologische Autoriteit adviseert om alle mogelijke maatregelen zowel binnen als buiten het gebied in beeld brengen. Daarvoor kan bestaande en nog te verzamelen natuurinformatie beter worden benut. Naast maatregelen om stikstofdepositie te verlagen zijn het bevorderen van verstuivingsdynamiek, (intensiever) bestrijden van invasieve plantensoorten en bufferzones om de harde scheiding tussen droge duinen en natte (landbouw)gebieden te verminderen. Ondersteun het onderzoek door het waterschap naar de herkomst van aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen in Zwanenwater en de mogelijke verdere verspreiding hiervan in andere delen van de natuurgebieden. Het uitgebreide adviesrapport is te lezen op de website van Ecologische Autoriteit.

Ecologische Autoriteit
Provincies moeten per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied natuurdoelanalyses maken die laten zien of de huidige maatregelen genoeg zijn om natuurdoelen te halen of dat er meer nodig is. De natuurdoelanalyses zijn de onderbouwing voor maatregelen in de provinciale gebiedsprogramma’s. De Ecologische Autoriteit beoordeelt of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Elk advies van de Ecologische Autoriteit wordt opgesteld door een onafhankelijke werkgroep van deskundigen uit wetenschap en gebiedspraktijk. Meer informatie is te vinden op www.ecologischeautoriteit.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

2 reacties

  1. A-ha. Ze hebben het door. Ergste wat er kan gebeuren is dat het verbosd… Een bos is een grote zandval. Allemaal zand wat door wind wordt verspreid slaat dan neer en door die struiken heeft de wind geen grip. Gratis ophoging duinen… Komt goed uit dus die invasieve stikstof-bindende struiken.
    Weg subsidie. Dus ze zullen wel flink gaan snoeien. (strand opspuiters ook blij).

Wellicht ook interessant

Back to top button