Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon: circulair denken inwoners stimuleren

Anna Paulowna – Alhoewel voor de overgang naar een circulaire economie in de gemeente Hollands Kroon een bescheiden rol is ingebouwd, betekent het niet dat dit geen belangrijke stap is binnen het Programma Duurzaamheid. In het B&W besluit van februari 2020 valt te lezen dat de gemeente kiest voor een bescheiden rol en voor samenwerking met andere overheidsinstanties, omdat de gemeentelijke invloed op grote economische transities beperkt is. Het tussendoel is om in 2030 vijftig procent minder gebruik te maken van grondstoffen als mineralen, fossiele brandstoffen en metalen. Het uiteindelijke doel in 2050 is om een circulaire economie te hebben waarbij grondstoffen het productieproces ingaan, artikelen gebruikt worden en vervolgens opnieuw worden hergebruikt.

Dit economisch systeem mist één heel belangrijk onderdeel in het proces en dat is restafval. In de circulaire economie staat hergebruik van producten en grondstoffen centraal en restafval gaat zoveel mogelijk opnieuw deel uitmaken van het productieproces. Juist dat restafval zorgt voor een flinke belasting op het milieu en bovendien zijn bepaalde grondstoffen schaarser. Een andere omgang met grondstoffen en materialen is essentieel om de economie draaiende te houden en te voorzien in behoeftes van inwoners en ondernemers. Bovendien biedt een andere manier van produceren nieuwe kansen op een economische groei van 50.000 banen en 7 miljard euro in 2050 in geheel Nederland (TNO-rapport uit 2013). Tot slot wordt op deze manier volop rekening gehouden met het milieu en dus de eigen woon- en leefomgeving in Hollands Kroon.

Kansen in de regio
De gemeente Hollands Kroon stelt haar eerste doelstelling voor 2022. In dat jaar is de kennis over de circulaire economie geborgd. In 2030 dient het gebruik van de primaire grondstoffen als mineralen, fossiele brandstoffen en metalen gehalveerd te zijn. In het door de gemeenteraad goedgekeurde Programma Duurzaamheid is onder andere het volgende te lezen: “We stimuleren actief dat onze inwoners en ondernemers vaker circulair denken en handelen. Dat is voor een deel pionieren. Het afvalbeleid biedt aanknopingspunten om nog beter afval te scheiden. We richten ons op wezenlijke afval- en energiestromen in onze gemeente en regio. Daarnaast richten we ons bij het inkoopbeleid op de grondstofstromen in de eigen organisatie.” In 2050 staat centraal dat in heel het land een circulaire economie (produceren – consumeren – hergebruiken – restafval opnieuw gebruiken voor productieproces) dient te draaien waarbij restafval dus zoveel mogelijk wordt hergebruikt.

Gemeente Hollands Kroon gaat op zoek naar kansen in de regio voor de landbouw, bouw, vastgoed, energie en Agriport en zet daarbij in op bewustwording, informeren en stimuleren. Daarnaast hoort de gemeente graag van inwoners en ondernemers waar zij behoefte aan hebben. De basis daarbij is een zogenaamde grondstoffenanalyse. Verder zal de samenwerking met andere overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld de provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, bedrijvenverenigingen en Agriport worden gezocht. Tot slot wordt in de gemeentelijke kantoorgebouwen het afval gescheiden en zal voor inkoopprocessen voor bijvoorbeeld de grond-, weg- en waterbouw rekening worden gehouden met hergebruik van grondstoffen, onderdelen en producten. Zo staat de gemeente na een analyse van Bouwend Nederland op de derde plek van duurzame publieke opdrachtgever

Gebruik restwarmte
In het regionale uitvoeringsprogramma De Kop Werkt! is een onderzoek opgenomen naar het gebruik van reststromen op Agriport. Hier wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het gebruik van de restwarmte van datacenters en het kassengebied en het hergebruiken van deze warmte.

De intentie is om het huishoudelijk afval te verminderen en te blijven scheiden. Samen met afvalinzamelaar HVC richt de gemeente zich op de bewustwording over het scheiden van afval en het recyclen daarvan bij inwoners. Op de werklocaties van de gemeente, MFA en Kroondomein, wordt het afval vanzelfsprekend ook gescheiden. De gemeente zal dit jaar inventariseren of het interessant is zich aan te sluiten bij het landelijke project Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Voor de gemeentelijke organisatie wordt een grondstoffenstroomanalyse opgezet, waarbij op het gebied van bouw en sloop wordt bekeken op welke manier kan worden bijgedragen aan de circulaire economie. Na gesprekken met inwoners, organisaties en bedrijven over circulair handelen zullen kansrijke thema’s worden uitgewerkt in concrete projecten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button