Hollands KroonPolitiek

Initiatief voor vijf loftwoningen Kolhorn

Advertentie:

Kolhorn – Op het terrein van een voormalige werkplaats aan De Strook 45A in Kolhorn zullen mogelijk vijf loftwoningen worden ontwikkeld. De vervallen leegstaande bedrijfsgebouwen (bedrijfshal en kantoor) worden gesaneerd. Tegen de ontwikkeling bestaat bij B&W geen bezwaar en het plan past in de Omgevingsvisie van de gemeente. Wel dient de raad haar goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van het huidige bestemmingsplan. Bovendien is bij de provincie een aanvraag voor een ontheffing van de Wet Natuurbescherming ingediend vanwege de aanwezigheid van spreeuwen en uilen op het terrein.

Met dit besluit hoopt B&W Hollands Kroon te voorkomen dat leegstand ontstaat van bedrijven dan wel bedrijventerreinen. “Het voorkomen van leegstand is noodzakelijk omdat dit vervelende neveneffecten kan opleveren voor de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied”, zo licht het college het besluit toe. “In de omgevingsvisie is de ambitie opgenomen dat de aanpak van het leegstandsprobleem voorop moet staan en dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van wonen en werken in Hollands Kroon.” B&W voegt nog toe dat het woningaanbod aansluit aan bij de wensen van de inwoners.

Ontheffing
Door de initiatiefnemer is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. De realisatie van vijf woningen is planologisch en stedenbouwkundig goed inpasbaar. Daarnaast blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan dat er geen milieu-hygiënische beperkingen bestaan.

De belangen van de direct omwonenden worden bovendien niet geschaad. In september 2017 zijn de bewoners op de hoogte gesteld over de eigendomsoverdracht aan de initiatiefnemer. Eind 2017, begin 2018 zijn de beoogde plannen toegelicht bij een buurtbewoner thuis waarbij ook de overige buurtbewoners bij aanwezig waren. Op 9 april 2019 is de initiatiefnemer bij de omwonenden aan huis geweest om de plannen en de voortgang te bespreken. De algemene indruk is dat de inwoners van Kolhorn blij zijn met deze ontwikkelingen.

Een ecologisch onderzoek naar de aanwezige flora en fauna heeft ondertussen uitgewezen dat sprake is van op het terrein verblijvende spreeuwen en uilen die worden beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. De initiatiefnemer heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de Provincie ingediend.

Wijzigen bestemmingsplan
Overigens is de ontwikkeling van het plan (nog) in strijd met het geldende bestemmingsplan. Op de projectlocatie rust de beheersverordening Kolhorn, Barsingerhorn, Haringhuizen (kernen), (vastgesteld 28 mei 2013). De besluitvlakken ‘woongebied’ en ‘bedrijf’ zijn van toepassing. Om de ontwikkeling van de Strook 45a in Kolhorn mogelijk te maken, moet een bestemmingsplan worden vastgesteld waarin de gronden worden bestemd voor ‘wonen’ voor maximaal vijf woningen. Binnen de bestemming ‘wonen’, kunnen tuinen worden ingericht. Gekozen is voor het opnemen van een ruim bouwvlak en hoogtes die aansluiten op de bebouwing in de omgeving

Voordat het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd, dient vast te staan dat het bestemmingsplan kan worden uitgevoerd omdat een ontheffing door de provincie wordt verleend, dan wel aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de ontheffing kan worden voldaan.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button