ANBI-LOS

De Lokale Omroep Stichting Den Helder is een zogeheten ANBI-instelling. Via deze link kunt u meer algemene informatie vinden over ANBI. Op deze pagina publiceert de LOS de door de Wet aan de ANBI-status verplichte publicaties.

Naam: Lokale Omroep Stichting Den Helder
RSIN: 8152.18.412

Post- en bezoekadres:
Torplaan 4
1785 BA Den Helder
Tel. 0223-684609 / 621202
bestuur@losdenhelder.nl

Doelstelling
De LOS verzorgt radio- en televisie-uitzendingen voor alle inwoners van de gemeente Den Helder. Uitgangspunt daarbij is het bedienen van zoveel mogelijk doelgroepen, mits passend binnen het beleid van de omroep. Speciale aandacht is er voor programma’s (zowel radio als tv) met een informatief, cultureel en educatief karakter. Het totale programmabeleid voldoet aan de Mediawet.

De LOS is dé lokale omroep voor de inwoners van de gemeente Den Helder. Dat zijn we sinds 1988 en dat willen we nog vele jaren blijven. We begrijpen en onderkennen de wensen die vanuit de landelijke en lokale overheid richting lokale omroepen worden geuit en we onderschrijven de ontwikkelingen zoals geschetst in het Vernieuwingsconvenant uit 2013 en het Tweede Vernieuwingsconvenant uit 2015.

We blijven ons, indien ons daartoe de (financiële) mogelijkheid wordt geboden, de komende jaren inzetten om zo spoedig mogelijk te voldoen aan de kenmerken van de ‘lokale omroep van de toekomst’.

Hoofdlijnen beleidsplan
De lokale omroep moet vooral ‘van en voor’ de inwoners zijn en staat dus in principe ook open voor alle maatschappelijke, culturele en religieuze groepen. De LOS is er om zo objectief en onafhankelijk mogelijk verslag te doen van nieuws en gebeurtenissen in de gemeente. De LOS en haar medewerkers onthouden zich daarom in programma’s ook van het opdringen van de eigen mening. Alle bevolkingsgroepen worden met respect behandeld. Dit geldt uiteraard ook voor alle gasten (en hun meningen/opvattingen) die hun opwachting maken in de programma’s. De komende jaren zet de LOS zich in om meer bevolkingsgroepen aan de omroep te binden, waarbij de nadruk ligt op het meer betrekken van jongeren bij de LOS.

De LOS wordt de komende jaren omgevormd tot een volwaardig mediabedrijf dat zich, vanuit haar wettelijk bepaalde publieke taak, richt op radio, tv en internet. Een toename van het aantal (live-)uitzendingen op locatie zorgt voor meer herkenbaarheid en betrokkenheid, zowel van omroep naar samenleving als in omgekeerde richting. Door uitbreiding van het aantal vrijwilligers zorgt de LOS voor een betere invulling van de radioprogrammering, met vooral overdag meer live-programma’s gericht op lokaal en regionaal nieuws.

Om te voldoen aan het vernieuwingsconvenant is en wordt blijvend de samenwerking gezocht met omroepen en mediabedrijven in de regio, waarbij de uiteindelijke samenwerking zo breed als mogelijk en wenselijk is, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Toekomst
De LOS (al dan niet in samenwerking met derden) krijgt een fulltime hoofdredacteur voor de gehele omroep, een fulltime journalist/eindredacteur voor de nieuwsredactie en enkele parttime medewerkers voor de nieuwsredactie. Verder dient extra budget beschikbaar te zijn voor het ad-hoc kunnen inschakelen van externen, zoals fotografen, cameramensen, technici, et cetera.

Hoofdredacteur en eindredacteur zijn samen eindverantwoordelijk voor het nieuwsaanbod van de omroep. Zij bepalen (in overleg met de nieuwsredactie) welke items worden gemaakt, over welke onderwerpen wel of niet wordt bericht, welke communicatiemiddelen worden ingezet, sturen de overige medewerkers aan, zijn voor de overige medewerkers aanspreekpunt.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Gert-Jan Meijer
Secretaris: Frans de Bie
Penningmeester: Alexander de Groote
Alg. bestuurslid: John Zandbergen
Alg. bestuurslid: Jeroen Platenkamp

Beloningsbeleid
Bestuurders van de LOS ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning / vergoeding / vrijwilligersbijdrage

Een verslag van de door de LOS uitgevoerde activiteiten is te vinden in ons jaarverslag. Klik hier voor de versie 2021.

Het financieel jaarverslag is over 2020 is te vinden via deze link.
Het financieel jaarverslag is over 2021 is te vinden via deze link.

Back to top button